ศิวาบุตรี ส. แรงจูงใจ การรับรู้ การคาดหวัง และพฤติกรรมการชมคอนเสริ์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 25–42, 2014. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/4639. Acesso em: 23 jun. 2024.