หมื่นศรี จ. ความคาดหวัง การรับรู้คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าบัตรเครดิต ในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 125–140, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3777. Acesso em: 23 jun. 2024.