อุ้มสิน ณ. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 112–124, 2013. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3776. Acesso em: 19 may. 2024.