ศิวาบุตรี ส. (2014). แรงจูงใจ การรับรู้ การคาดหวัง และพฤติกรรมการชมคอนเสริ์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 5(1), 25–42. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/4639