หมื่นศรี จ. (2013). ความคาดหวัง การรับรู้คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าบัตรเครดิต ในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 3(2), 125–140. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3777