Turatunmanon, P., & Yodwisitsak, K. (2022). ปัจจัยธุรกิจ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 13(1), 16–31. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/13976