(1)
Kunathikornkit, S.; Sombatwattana, P. PERCEPTION OF ALCOHOL BEVERAGES IMAGE AND EXPERIENCES OF DRINKING ALCOHOL BEVERAGES OF THAI UNDERGRADUATE STUDENTS (การรับรู้ภาพลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร). วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารทางวิชาการที่เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้กับนักวิชาการอย่างทรงคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมบทความและงานวิจัยที่หลากหลายในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นวารสารที่เปิดโอกาสให้กับนักวิชาการและผู้สนใจใน การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอแนวความคิดและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจต่อไป 2017, 8, 17-25.