[1]
Ananchalalai, K. and Meeprom, S. 2022. อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจร้านกาแฟ ในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal. 13, 2 (Dec. 2022), 63–78.