[1]
Loykulnanta, S.L. and Khongkeaw, S. 2021. อิทธิพลของปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการที่ส่งผลต่อความสามารถ ในการแข่งขันของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal. 12, 1 (Sep. 2021), 38–56.