[1]
Suwunnamek, O. and Krommuang, A. 2019. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal. 10, 2 (Oct. 2019), 144–155.