Return to Article Details ความคิดทางจริยศาสตร์ของปีเตอร์ ซิงเกอร์ ในงานจริยศาสตร์เชิงปฏิบัติ Download Download PDF