Return to Article Details ความรุนแรงกับประชาธิปไตยในประวัติศาสตร์กรีกโบราณและสหรัฐอเมริกา Download Download PDF