Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 ชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยืน: ตัวชี้วัดและบทเรียนความสำเร็จของชุมชน (STRONG COMMUNITIES FOR CREATING COMMUNITIES SUSTAINABLITY IN BANGKOK METROPOLITAN : SUCCESS INDICATORS AND LESSONS IN COMMUNITY) Abstract   PDF
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์, ศิริวรรณ วิบูลย์มา
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ดนตรีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงบ้านแม่สาน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (MUSIC OF THE KAREN HILL TRIBE AT BAN MAESAN, AMPHOR SISATCHANALAI, SUKHOTHAI PROVINCE) Abstract   PDF
วุฒิสิทธิ์ จีระกมล
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ดนตรีในพิธีกรรมแซปางของชาวไทดำ (TAI DAM MUSIC IN THE SAEPANG CEREMONY) Abstract   PDF
สุรดิษ ภาคสุชล
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ตัวแบบของโซโล: กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การคิดเชิงคณิตศาสตร์ (SOLO MODEL: A FRAMEWORK FOR ANALYZING MATHEMATICAL THINKING) Abstract   PDF
ณัชชา กมล
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ตัวแบบพยากรณ์จำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทย (FORECASTING MODEL FOR THE NUMBER OF UNEMPLOYED PERSON IN THAILAND) Abstract   PDF
วรางคณา กีรติวิบูลย์
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการมีสถานภาพรอพินิจของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ (ACADEMIC PROBATION’S PROBABILITY FORECASTING MODEL FOR UNDERGRADUATE STUDENTS AT THAKSIN UNIVERSITY) Abstract   PDF
วรางคณา เรียนสุทธิ์
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการฟัง (STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LISTENING MEDIUM TYPES) Abstract   PDF
พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของการสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์บ้าน ในจังหวัดสงขลา (CUSTOMERS’ ATTITUDE TOWARD CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT OF TELECOMMUNICATION HOUSEHOLD IN SONGKHLA PROVINCE) Abstract   PDF
สิริกันยา โชติช่วง, วรางคณา อดิศรประเสิรฐ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม Baby boomer ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ATTITUDES AND BEHAVIORAL INTENTION TOWORD TOURISM IN THAILAND AMONG BABY BOOMER GROUP IN BANGKOK AND ITS VICINITY) Abstract   PDF
สุจิตรา ไชยจันทร์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 ทัศนะต่อประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (THE STUDENTS’ OPINIONS TOWARD EXPERIENCE AT ASSUMPTION UNIVERSITY) Abstract   PDF
Supen Booncharoen
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ทัศนะเกี่ยวกับพระสงฆ์และข้าราชการ ในนวนิยายของวิมล ไทรนิ่มนวล (VIEWPOINT TOWARD BUDDHIST MONKS AND GOVERNMENT OFFICIALS IN WIMON SAINIMNUAN’S NOVELS) Abstract   PDF
ภัทรขวัญ ทองเถาว์
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 นวัตกรรมการจัดการป่าชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: กลไกการจัดการ การมีส่วนร่วม และความสำเร็จของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนห้วยแม่หิน จังหวัดลำปาง Abstract   PDF
Pornthep Sritanatorn
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 นัยสัญลักษณ์พระสมเด็จ: การถอดรหัสทางพุทธศิลป์และความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของพระพิมพ์สกุลสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) Abstract   PDF
Siriwan Wibunma, Wiroon Tungchareon, Preecha Changkawnyean, Julatud Payakaranont
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 นโยบายส่งเสริมการส่งออกอาหารฮาลาลไทย และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง Abstract   PDF
สาริกา ค้าสุวรรณ
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 บทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย (THE ROLE OF POPULATION AGING ON ECONOMIC GROWTH IN THAILAND) Abstract   PDF
ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของสำนักงานบริหารการศึกษาตามการรับรู้ของผู้รับบริการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
จุฑารัตน์ ประดับเพ็ชร์, จิราภรณ์ แพร่วานิชย์, วนิดา วัฒนากูล
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 บทสะท้อนแนวคิดว่าด้วยจริยธรรมทางการเมืองของแม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) (THE REFLECTION ON THE CONCEPT OF MAX WEBER’S POLITICAL ETHICS) Abstract   PDF
Thitikorn Sangkaew
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 บทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ (THE LESSON-LEARNT FROM DEVELOPMENT OF VILLAGE IN THE MOUNTAINOUS PLAIN DEVELOPMENT PROJECT OF SAKAEO-PRACHIN BURI UNDER ROYAL INITIATIVE) Abstract   PDF
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 บูรณาการศาสตร์ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กและการละครเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (THE INTEGRATION OF CHILDREN’S LITERATURE AND ENGLISH DRAMA IN IMPROVING STUDENTS’ ENGLISH SKILLS) Abstract   PDF
อรสิริ วิมลธรรม
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT SCIENCES FACUITY, RAJABHAT UNIVERSITIES) Abstract   PDF
มณี ชินณรงค์
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามแนวพระราชดำริ (THE ADMINISTRATION EFFICIENCY WITH REGARD TO AUDITING OF THE OFFICE OF THE STATE AUDIT ACCORDING TO THE ROYAL INITIATIVES) Abstract   PDF
รวีพร คูหิรัญ
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 ประสิทธิภาพของเอกสารการสอนภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน (THE EFFICIENCY OF A TEACHER- DESIGNED TEXTBOOK ON ENGLISH FOR AIRLINE GROUND ATTENDANT SERVICE) Abstract   PDF
อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว, อัญชลี จันทร์เสม
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรับนิสิตระดับปริญญาตรีของสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว (EFFECTIVENESS AND EFFICACY OF UNDERGRADUATE STUDENT ADMISSION OF PHYSICAL THERAPY DIVISION, FACULTY OF HEALTH SCIENCE, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY) Abstract   PDF
นิตยา วิริยะธารากิจ, นิธินันท์ ถาวร, ชินตา เหลาทอง, อนุศักดิ์ สวัสดี
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 ประเพณีผีมอญกับวิถีชีวิตของชุมชน ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (A Study of Praying Homage Tradition (Peemon) in Relevant to the Community way of Life at Tumbon Putsa District Muang Nakhon Ratchasima Provice) Abstract   PDF
นันทพร อดิเรกโชติกุล, วาสนา ภานุรักษ์, สุชาติ พิมพ์พันธุ์
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 ปัจจัยการธำรงรักษาที่มีผลต่อการคงอยู่ของคนเก่งใน บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (RETENTION FACTORS INFLUENCING INTENTION OF TALENTS TO STAY IN AEROTHAI) Abstract   PDF
ปฏิมา สุคันธนาค
 
201 - 225 of 339 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th