Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ทัศนะเกี่ยวกับพระสงฆ์และข้าราชการ ในนวนิยายของวิมล ไทรนิ่มนวล (VIEWPOINT TOWARD BUDDHIST MONKS AND GOVERNMENT OFFICIALS IN WIMON SAINIMNUAN’S NOVELS) Abstract   PDF
ภัทรขวัญ ทองเถาว์
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 นวัตกรรมการจัดการป่าชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: กลไกการจัดการ การมีส่วนร่วม และความสำเร็จของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนห้วยแม่หิน จังหวัดลำปาง Abstract   PDF
Pornthep Sritanatorn
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 นัยสัญลักษณ์พระสมเด็จ: การถอดรหัสทางพุทธศิลป์และความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของพระพิมพ์สกุลสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) Abstract   PDF
Siriwan Wibunma, Wiroon Tungchareon, Preecha Changkawnyean, Julatud Payakaranont
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 นโยบายส่งเสริมการส่งออกอาหารฮาลาลไทย และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง Abstract   PDF
สาริกา ค้าสุวรรณ
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 บทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย (THE ROLE OF POPULATION AGING ON ECONOMIC GROWTH IN THAILAND) Abstract   PDF
ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของสำนักงานบริหารการศึกษาตามการรับรู้ของผู้รับบริการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
จุฑารัตน์ ประดับเพ็ชร์, จิราภรณ์ แพร่วานิชย์, วนิดา วัฒนากูล
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 บทสะท้อนแนวคิดว่าด้วยจริยธรรมทางการเมืองของแม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) (THE REFLECTION ON THE CONCEPT OF MAX WEBER’S POLITICAL ETHICS) Abstract   PDF
Thitikorn Sangkaew
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 บทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ (THE LESSON-LEARNT FROM DEVELOPMENT OF VILLAGE IN THE MOUNTAINOUS PLAIN DEVELOPMENT PROJECT OF SAKAEO-PRACHIN BURI UNDER ROYAL INITIATIVE) Abstract
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 บทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ (THE LESSON-LEARNT FROM DEVELOPMENT OF VILLAGE IN THE MOUNTAINOUS PLAIN DEVELOPMENT PROJECT OF SAKAEO-PRACHIN BURI UNDER ROYAL INITIATIVE) Abstract   PDF
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 บูรณาการศาสตร์ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กและการละครเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (THE INTEGRATION OF CHILDREN’S LITERATURE AND ENGLISH DRAMA IN IMPROVING STUDENTS’ ENGLISH SKILLS) Abstract   PDF
อรสิริ วิมลธรรม
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT SCIENCES FACUITY, RAJABHAT UNIVERSITIES) Abstract   PDF
มณี ชินณรงค์
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามแนวพระราชดำริ (THE ADMINISTRATION EFFICIENCY WITH REGARD TO AUDITING OF THE OFFICE OF THE STATE AUDIT ACCORDING TO THE ROYAL INITIATIVES) Abstract   PDF
รวีพร คูหิรัญ
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 ประสิทธิภาพของเอกสารการสอนภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน (THE EFFICIENCY OF A TEACHER- DESIGNED TEXTBOOK ON ENGLISH FOR AIRLINE GROUND ATTENDANT SERVICE) Abstract   PDF
อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว, อัญชลี จันทร์เสม
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรับนิสิตระดับปริญญาตรีของสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว (EFFECTIVENESS AND EFFICACY OF UNDERGRADUATE STUDENT ADMISSION OF PHYSICAL THERAPY DIVISION, FACULTY OF HEALTH SCIENCE, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY) Abstract   PDF
นิตยา วิริยะธารากิจ, นิธินันท์ ถาวร, ชินตา เหลาทอง, อนุศักดิ์ สวัสดี
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 ประเพณีผีมอญกับวิถีชีวิตของชุมชน ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (A Study of Praying Homage Tradition (Peemon) in Relevant to the Community way of Life at Tumbon Putsa District Muang Nakhon Ratchasima Provice) Abstract   PDF
นันทพร อดิเรกโชติกุล, วาสนา ภานุรักษ์, สุชาติ พิมพ์พันธุ์
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ปัจจัยชี้วัดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (THE ECONOMIC AND SOCIAL STRENGTH OF COMMUNITIES ALONG SAEN SAEB CANAL BY APPLYING PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY) Abstract   PDF
Vipavee Anupunpisit, Senee Suwandee, Chiratus Ratanamaneichat, Ravadee Annunnum, Pavana Mentara, Asanee Nimnoun
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อต้นทุนของการตรวจสอบภายใน (THE IMPORTANCE FACTORS OF THE INTERNAL AUDIT COST) Abstract   PDF
สุจินต์ เพิ่มพิทักษ์
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา การจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง Abstract   PDF
ปวีณา งามประภาสม
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต บริษัท ทีซีแอล ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Abstract   PDF
อดิเรก เพ็ชร์รื่น, พุทธกาล รัชธร
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์และการพยากรณ์ (DETERMINANTS OF EXPORT FOR AMTOMOTIVE INDUSTRY AND FORCASTING) Abstract   PDF
Thichakorn Kasornbua
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (DETERMINANTS OF INTENTION TO USE MOBILE FINANCIAL SERVICES SYSTEMS IN THAILAND) Abstract   PDF
ปริยากร อุปพงษ์
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ (FACTORS AFFECTING SAVING BEHAVIOR AND SPENDING BEHAVIOR OF SENIOR CITIZEN) Abstract   PDF
อภิชญา จิ๋วพัฒนกุล, วรางคณา อดิศรประเสริฐ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมชีวิตของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ: การวิเคราะห์และประเมินพหุระดับ (FACTORS AFFECTING LIFE VALUES OF STUDENT TEACHERS IN RAJABHAT UNIVERSITIES: A MULTILEVEL ANALYSIS AND EVALUATION) Abstract   PDF
จันทนา เริ่มสินธุ์, ศิริชัย กาญจนวาสี, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา (FACTORS INFLUENCING THE BUSINESS PERFORMANCE OF YALA COMMUNITY ENTERPRISES) Abstract   PDF
ดุษฎี นาคเรือง, สุธิดา วัฒนยืนยง, นุชนภา เลขาวิจิตร์
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS AFFECTING MEN’S PURCHASING BEHAVIOR FOR SKIN CARE PRODUCT IN BANGKOK METROPOLITAN AREA) Abstract   PDF
ลลิตา ขำแสง, ณักษ์ กุลิสร์, สุพาดา ศิริกุตตา
 
201 - 225 of 320 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th