Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 ความรู้ความเข้าใจและความต้องการของประชาชนเขตหนองแขมที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (PERCEPTION AND DESIRE OF THE PEOPLE IN NONGKHAEM DISTRICT FOR THE OFFICIAL INFORMATION ACT, B.E. 2540) Abstract   PDF
เพ็ญศรี ฉิรินัง
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังอำนาจให้ครูและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับภาวะผู้นำคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ทัศนา แสวงศักดิ์, สมชาย เทพแสง
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติต่องาน และความผูกพันต่อองค์การ กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม Abstract   PDF
สุดา ประทวน, ทิพทินนา สมุทรานนท์
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจและการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THE RELATIONSHIP BETWEEN MORALE AND SELF-DEVELOPMENT ON PERFORMANCE OF ACCOUNTANTS IN THAI LISTED COMPANIES) Abstract   PDF
สุมินทร เบ้าธรรม, ดวงฤดี อู๋
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการออกกำลังกายกับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) Abstract   PDF
สุรางค์ สุขรอด
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับสภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู Abstract   PDF
ขวัญหทัย ทองธิราช
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน และระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Abstract   PDF
พัทธนันท์ คงทอง
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับการเขียนแผนภาพรังสีของแสง (ELEVENTH-GRADE STUDENTS’ UNDERSTANDING ABOUT DRAWING LIGHT RAY DIAGRAMS) Abstract   PDF
ลือชา ลดาชาติ, สุนิสา ยะโกะ, หวันบัสรี วาเด็ง
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ความเต็มใจจ่ายสำหรับข้าวเสริมแคลเซียม (WILLINGNESS TO PAY FOR CALCIUM-COATED RICE) Abstract   PDF
อดุลย์ ศุภนัท
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร : ประเมินมูลค่าและปัจจัยที่กำหนด (WILLINGNESS TO PAY FOR WATER IMPROVEMENT IN BUNG SEE FAI, PHICHIT PROVINCE : CASE IN CONTINGENT VALUATION AND DETERMINING FACTERS) Abstract   PDF
สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์, วริษา กังสวัสดิ์
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ความเปราะบางต่อภัยธรรมชาติของครัวเรือน: กรณีศึกษาจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย (VULNERABILITY TO DISASTER OD HOUSEHOLD: THE CASE STUDY FROM THE 2011 FLOOD IN THAILAND) Abstract   PDF
ชาฮีดา วิริยาทร, ภัททา เกิดเรือง
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 ความเหลื่อมล้ำของรายได้ของครัวเรือนไทย-มิติทางเพศ (INCOME INEQUALITY AMONG THAI HOUSEHOLDS: GENDER ISSUE) Abstract   PDF
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์, รัชพันธุ์ เชยจิตร
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในประเทศเวียดนามและประเทศไทย (HOUSEHOLD ECONOMIC INEQUALITY IN VIETNAM AND THAILAND) Abstract   PDF
รัชพันธุ์ เชยจิตร, บุย ทิ มิน ตัม
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย (THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF THAILAND’S CANNED PINEAPPLE EXPORTING) Abstract   PDF
Pattama Komenjumrus
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Details   PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Details   PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 คุณภาพชีวิตและสภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบ: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 1 (QUALITIVE ANLYSIS OF QUALITY OF LIFE AND WORKING CONDITIONS OF LABOR IN THE INFORMAL SECTOR) Abstract   PDF
ธนวัฒน์ รื่นวงศ์
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (SELF-DIRECTED LEARNING CHARACTERISTICS OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS AT FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION RAMKHAMHAENG UNIVERSITY) Abstract   PDF
Jarunee Knogmang, Jaruwan Skulkhu, Achara Wattananarong
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเกาหลี (Korea’s Moral and Ethical Qualities: Characteristics and Instilling Processes) Abstract   PDF
จินตนา พุทธเมตะ
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 คุณสมบัติของ “หญิงดี” ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา (THE QUALIFICATIONS OF “WELL-BEHAVED WOMEN” IN SUPASIT SORN YING OF THE SOUTHERN RELATED TO BUDDHIST NOTIONS AND BELIEFS) Abstract   PDF
พัชลินจ์ จีนนุ่น
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน (PREFERABLE CHARACTERISTIC OF ACCOUNTANTS BY ENTERPRISES IN NAN PROVINCE) Abstract   PDF
สมบูรณ์ กุมาร, ฐิตินันท์ กุมาร
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 ค่านิยมและพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (VALUE AND CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIORS OF THAI SILK IN BANGKOK METROPOLITAN AREA) Abstract   PDF
สุพาดา สิริกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 ค่ารักษาพยาบาลในระบบโครงการเบิกจ่ายตรง (MEDICAL EXPENSE PROCEDURES OF DIRECT PAYMENT SYSTEM) Abstract   PDF
สุนิษา สุขศาลา
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 จัดการเรียนรู้อย่างไรให้เด็กคิดเป็น (HOW TO PLAN A LESSON TO DEVELOP THE STUDENT’ THINKING SKILLS) Abstract   PDF
เรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 จีนกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน (CHINA AND IRAN’S NUCLEAR PROGRAMME ISSUE) Abstract   PDF
เอกสิทธิ์ พงษ์ไสว
 
176 - 200 of 339 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th