Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การสำรวจทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อกำหนดเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย (INVENTORY OF TOURISM RESOURCE TO DEFINE NATURE LEARNING ROUTES ON PHU PHA MAN NATIONAL PARK, KHONKHEN AND LOEI PROVINCE) Abstract   PDF
อัญชัญ ตัณฑเทศ, วสินี ไขว้พันธุ์, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
 
Vol 10, No 20 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 การสื่อสารจุดจับใจด้านความเพ้อฝันผ่านการออกแบบเรขศิลป์สำหรับวัยทวีน (COMMUNICATING THE FANTASY APPEAL THROUGH GRAPHIC DESIGN FOR TWEENS) Abstract   PDF
ยศไกร ไทรทอง
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การสื่อสารทางการเมืองผ่านการสอนหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่สี่ในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดสมุทรปราการ Abstract   PDF
เบญจา มังคละพฤกษ์
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียน (AN ENHANCEMENT OF A CHANGE IN CONSUMPTION BEHAVIOR OF SCHOOL-CHILDREN) Abstract   PDF
สุขุม พันธุ์ณรงค์, พิมลพรรณ บุญยะเสนา
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR ELDERS) Abstract   PDF
Arissara Sukwatjanee
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การเปรียบเทียบผลของละครจิตบำบัดและการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า (A COMPARISON OF THE EFFECTS OF PSYCHODRAMA AND COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY ON DEPRESSIVE PATIENTS) Abstract   PDF
Pornpimon Pechkul, Nanta Sooraksa, Jitra Dudsadeemaytha
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินทรวิโรฒ ที่เข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรงและวิธีระบบรับกลาง ปีการศึกษา 2558 Abstract   PDF
สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ, เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การเปรียบเทียบภาษาและวัฒนธรรมไทยกับเกาหลี (A COMPARATIVE STUDY ON LINGUISTIC CULTURE OF KOREAN AND THAI) Abstract   PDF
ฌองส์ ฮวัน ซึง
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสำหรับอนาคต (EDUCATIONAL PARADIGM SHIFT FOR FUTURE DEVELOPMENT) Abstract   PDF
วราพร ศรีสุพรรณ
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในประเทศไทย (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE IN THAILAND) Abstract   PDF
วิภา จงรักษ์สัตย์
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การเพิ่มการทำประกันชีวิตในประเทศไทย (LIFE INSURANCE INCREASMENT IN THAILAND) Abstract   PDF
Sunanta Niyomsilp, Sunya Sunyavivat
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การเพิ่มปริมาณคำศัพท์วิชาการในการเขียนงานวิจัย (BOOSTING ACADEMIC WORDS IN RESEARCH WRITING) Abstract   PDF
แสงจันทร์ เหมเชื้อ
 
Vol 10, No 20 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   PDF
มนตรี อินตา, สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพในสถานพยาบาล: ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ... (RESOLVING PROBLEMS RELATED TO DISCLOSURE OF HEALTH INFORMATION IN HOSPITALS: CASE STUDY IN THE DRAFT OF PRIVATE INFORMATION PROTECTION ACT B.E...) Abstract   PDF
Ratchadaporn Sangvorn
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การใช้กิจกรรมประกอบจังหวะเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (THE USE OF RHYTHMIC ACTIVITIES TO DEVELOP ENGLISH VOCABULARY LEARNING AND RETENTION OF PRATOMSUKSA 4 STUDENTS) Abstract   PDF
พรรณนที โชติพงศ์
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การใช้คำถามปลายเปิดในการสอนคณิตศาสตร์ (USING OPEN-ENDED QUESTION IN TEACHING MATHEMATICS) Abstract   PDF
ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การใช้งบประมาณแผ่นดินภายใต้ลักษณะงานบริการสาธารณะ: ศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2544-2553 (THE BUDGET UNDER PUBLIC SECTOR SERVICES: A STUDY OF BUDGET YEAR 2001-2010) Abstract   PDF
กฤษณ์ รักชาติเจริญ
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าริมคลองพระปรง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (UTILIZATION OF FOREST PRODUCTS IN THE RIPARIAN FOREST ALONG PHRA PRONG CANAL, WATTHANA NAKHON DISTRICT, SA KAEO PROVINCE) Abstract   PDF
บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, หทัยรัตน์ บุญศรี, ปนัดดา ลาภเกิน
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในการสอนในประเทศไทย: มีผลกระทบอย่างไรกับพฤติกรรมของเด็กจีนยูนนาน (USING MOTHER TONGUE AS A MEDIUM OF INSTRUCTION IN THAILAND: HOW DOES IT AFFECT YUNNANESE CHILDREN’S BEHAVIOR?) Abstract   PDF
Siripen Ungsitipoonporn, Kanyapak Art-han
 
Vol 11, No 21 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2562 การใช้ภาษีตามมูลค่าควบคู่กับภาษีเฉพาะสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์อันพึงปรารถนาในตลาดผู้ขายน้อยรายได้อย่างไร: บทสำรวจทางทฤษฎี(HOW AD VALOREM AND SPECIFIC TAXES COMBINATION CAN YIELD THE DESIRED OUTCOME IN AN OLIGOPOLY: A THEORETICAL EXPLORATION) Abstract   PDF
เอื้อมพร พิชัยสนิธ
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดประกอบกับการใช้คำถามระดับสูงเพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Abstract   PDF
กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล เรื่อง การบริโภคผัก (3D ANIMATED CARTOON ENTITLED VEGETABLE EATING FOR KINDERGARTEN CHILDREN) Abstract   PDF
กิจติพงษ์ ประชาชิต
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 กิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SYSTEM AND COMMUNITY ECONOMIC NETWORK FOLLOWING THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY) Abstract   PDF
พิมลพรรณ บุญยะเสนา, วรลักษณ์ หิมะกลัส
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 กิจการเพื่อสังคมในระบบตลาดเป็นฐานเพื่อผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุนที่ยั่งยืน (SOCIAL ENTERPRISE IN MARKET-BASED SYSTEM FOR SUSTAINABLE SOCIAL RETURN ON INVESTMENT) Abstract   PDF
ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี (BUNDIT-PATANASILPA INSTITUTE STUDENTS’ OPINIONS ON THE PARTICIPATION IN DRAMATIC AND MUSICAL ACTIVITIES) Abstract   PDF
นพคุณ สุดประเสริฐ, สุวพร ตั้งสมวรพงษ์
 
176 - 200 of 407 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd