Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสำหรับอนาคต (EDUCATIONAL PARADIGM SHIFT FOR FUTURE DEVELOPMENT) Abstract   PDF
วราพร ศรีสุพรรณ
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในประเทศไทย (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE IN THAILAND) Abstract   PDF
วิภา จงรักษ์สัตย์
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การเพิ่มการทำประกันชีวิตในประเทศไทย (LIFE INSURANCE INCREASMENT IN THAILAND) Abstract   PDF
Sunanta Niyomsilp, Sunya Sunyavivat
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การเพิ่มปริมาณคำศัพท์วิชาการในการเขียนงานวิจัย (BOOSTING ACADEMIC WORDS IN RESEARCH WRITING) Abstract   PDF
แสงจันทร์ เหมเชื้อ
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพในสถานพยาบาล: ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ... (RESOLVING PROBLEMS RELATED TO DISCLOSURE OF HEALTH INFORMATION IN HOSPITALS: CASE STUDY IN THE DRAFT OF PRIVATE INFORMATION PROTECTION ACT B.E...) Abstract   PDF
Ratchadaporn Sangvorn
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การใช้กิจกรรมประกอบจังหวะเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (THE USE OF RHYTHMIC ACTIVITIES TO DEVELOP ENGLISH VOCABULARY LEARNING AND RETENTION OF PRATOMSUKSA 4 STUDENTS) Abstract   PDF
พรรณนที โชติพงศ์
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การใช้คำถามปลายเปิดในการสอนคณิตศาสตร์ (USING OPEN-ENDED QUESTION IN TEACHING MATHEMATICS) Abstract   PDF
ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การใช้งบประมาณแผ่นดินภายใต้ลักษณะงานบริการสาธารณะ: ศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2544-2553 (THE BUDGET UNDER PUBLIC SECTOR SERVICES: A STUDY OF BUDGET YEAR 2001-2010) Abstract   PDF
กฤษณ์ รักชาติเจริญ
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าริมคลองพระปรง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (UTILIZATION OF FOREST PRODUCTS IN THE RIPARIAN FOREST ALONG PHRA PRONG CANAL, WATTHANA NAKHON DISTRICT, SA KAEO PROVINCE) Abstract   PDF
บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, หทัยรัตน์ บุญศรี, ปนัดดา ลาภเกิน
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในการสอนในประเทศไทย: มีผลกระทบอย่างไรกับพฤติกรรมของเด็กจีนยูนนาน (USING MOTHER TONGUE AS A MEDIUM OF INSTRUCTION IN THAILAND: HOW DOES IT AFFECT YUNNANESE CHILDREN’S BEHAVIOR?) Abstract   PDF
Siripen Ungsitipoonporn, Kanyapak Art-han
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดประกอบกับการใช้คำถามระดับสูงเพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Abstract   PDF
กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล เรื่อง การบริโภคผัก (3D ANIMATED CARTOON ENTITLED VEGETABLE EATING FOR KINDERGARTEN CHILDREN) Abstract   PDF
กิจติพงษ์ ประชาชิต
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 กิจการเพื่อสังคมในระบบตลาดเป็นฐานเพื่อผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุนที่ยั่งยืน (SOCIAL ENTERPRISE IN MARKET-BASED SYSTEM FOR SUSTAINABLE SOCIAL RETURN ON INVESTMENT) Abstract   PDF
ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี (BUNDIT-PATANASILPA INSTITUTE STUDENTS’ OPINIONS ON THE PARTICIPATION IN DRAMATIC AND MUSICAL ACTIVITIES) Abstract   PDF
นพคุณ สุดประเสริฐ, สุวพร ตั้งสมวรพงษ์
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 ความฉลาดทางอารมณ์ การตระหนักในคุณค่าตนเอง และการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข Abstract   PDF
สตรีรัตน์ รุจิระชาคร, ทิพทินนา สมุทรานนท์
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS) Abstract   PDF
ประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์, อุทัยวรรณ สุกิมานิล
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 ความรู้ความเข้าใจและความต้องการของประชาชนเขตหนองแขมที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (PERCEPTION AND DESIRE OF THE PEOPLE IN NONGKHAEM DISTRICT FOR THE OFFICIAL INFORMATION ACT, B.E. 2540) Abstract   PDF
เพ็ญศรี ฉิรินัง
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังอำนาจให้ครูและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับภาวะผู้นำคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ทัศนา แสวงศักดิ์, สมชาย เทพแสง
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติต่องาน และความผูกพันต่อองค์การ กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม Abstract   PDF
สุดา ประทวน, ทิพทินนา สมุทรานนท์
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจและการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THE RELATIONSHIP BETWEEN MORALE AND SELF-DEVELOPMENT ON PERFORMANCE OF ACCOUNTANTS IN THAI LISTED COMPANIES) Abstract   PDF
สุมินทร เบ้าธรรม, ดวงฤดี อู๋
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการออกกำลังกายกับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) Abstract   PDF
สุรางค์ สุขรอด
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับสภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู Abstract   PDF
ขวัญหทัย ทองธิราช
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน และระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Abstract   PDF
พัทธนันท์ คงทอง
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับการเขียนแผนภาพรังสีของแสง (ELEVENTH-GRADE STUDENTS’ UNDERSTANDING ABOUT DRAWING LIGHT RAY DIAGRAMS) Abstract   PDF
ลือชา ลดาชาติ, สุนิสา ยะโกะ, หวันบัสรี วาเด็ง
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ความเต็มใจจ่ายสำหรับข้าวเสริมแคลเซียม (WILLINGNESS TO PAY FOR CALCIUM-COATED RICE) Abstract   PDF
อดุลย์ ศุภนัท
 
151 - 175 of 320 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th