Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมคณิตศาสตร์และแบบฝึกคณิตศาสตร์ที่มีต่อทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและความสุขที่เกิดขึ้นจากการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสามารถทางสติปัญญาต่างกัน Abstract   PDF
วรวรรณ วัฒนวงค์
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (STUDY OF MURAL PAINTINGS IN THE BUDDHIST TEMPLE WAT THAM TAKO BUDDHASOPA TAWUNG DISTRICT LOPBURI PROVINCE) Abstract   PDF
จุติรัช อนุกูล
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 การศึกษาผลลัพธ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาธุรกิจที่ส่งผลงานเข้าประกวดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Abstract   PDF
สุภาวดี ขุนทองจันทร์, อภิชัย พันธเสน, อารี วิบูลพงศ์
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
นาตยา ช่วยชูเชิด
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบหมวกคิด 6 ใบ Abstract   PDF
Wipada Phinla, Chutima Vatanakhiri, Kittikoon Rungruang
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา กับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ Abstract   PDF
Wipapan Phinla, Chutima Vatanakhiri, Kittikoon Rungruang
 
Vol 11, No 21 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2562 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Abstract   PDF
นิพนธ์ พารา, ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (A STUDY OF LEARNING MODEL ON OUR LOCALITY FOR LEVEL 3 STUDENTS THROUGH THE INTERNET) Abstract   PDF
วาสนา ภูสีดิน
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455-2555 (THE STUDY OF THAI CHILDREN LITERATURE WRITTEN FROM 2455 B.E. TO 2555 B.E.) Abstract   PDF
เกริก ยุ้นพันธ์
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร (AN ANALYTICAL STUDY OF THE BUDDHA DHAMMA FOUND ON MURAL PAINTING IN THE UPOSATHA HALL AT WAT THONG THAMMACHAT WARAVIHARN) Abstract   PDF
Kunnikar Tangtulanont
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การศึกษาศักยภาพการจัดการอุตสาหกรรมธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชุมชน (A STUDY ON THE POTENTIAL OF THE CASHEW NUT INDUSTRIAL BUSINESS MANAGEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNITY, FARMERS CAREER PROMOTION PROCESS) Abstract   PDF
กันต์ อินทุวงศ์
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การศึกษาสภาพการใช้นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร My First English Adventure ในโรงเรียนนำร่อง ประเทศไทย (A STUDY OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE THROUGH MY FIRST ENLISH ADVENTURE PROGRAM IN PILOT SCHOOL PROJECT IN THAILAND) Abstract   PDF
เยาวพา เดชะคุปต์, บังอร พานทอง, จิราภรณ์ บุญส่ง, รังรอง สมมิตร
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การศึกษาอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก (A STUDY OF SELF-IDENTITY OF BROKEN HOME ADOLESCENTS) Abstract   PDF
Pimchanok Klinsutto, Nanthana Wong-In, Monthira Jarupeng
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติ เรื่อง เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น Abstract   PDF
สมชาย วรัญญานุไกร
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การสร้างความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนตัวตนของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด (KNOWLEDGE BUILDING FOR SELF-IDENTITY CHANGES OF MISS-STEPPING CHILDREN AND YOUTH) Abstract   PDF
กรรฑิมา เชาวตะ, มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ, วันชัย ธรรมสัจการ
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทย ค่านิยม เพื่อการต่อต้านป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น (PRAISING THAI’S PERSONAL ACCOUNTABILITY AND VALUE OF ANTI-CORRUPTION TO PREVENT CORRUPTION) Abstract   PDF
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
 
Vol 11, No 22 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 การสร้างสรรค์ภาพผู้สูงอายุด้วยปูนซีเมนต์ฉาบสี ในรูปแบบเอกซเพรสชันนิสซึม จากชีวิตและผลงานของบุคคลสำคัญ (EXPRESSIONISM PAINTINGS OF FAMOUS PEOPLE’S ELDER LIFE BY COLOR CEMENT CREATION) Abstract   PDF
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (HOW TO CREATE SOCIAL NETWORK CREATIVIELY) Abstract   PDF
วัฒณี ภูวทิศ
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการรับรู้ทางศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองบางแวก (มนต์ จรัสสิงห์) สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
กนต์ธีรา หิรัญยะมาน
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การสร้างแบบเรียนภาษาไทยเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาเกาหลี (A TEXTBOOK FOR KOREAN STUDENTS ON THAI POLITICS AND ADNINISTRATION FROM SUKHOTHAI PERIOD TO PARLIAMENTARY DEMOCRAY) Abstract   PDF
ชอง มี คยอง, จินตนา พุทธเมตะ
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านดนตรีไทยระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ESTABLISHING AND DEVELOPING AN ACADEMIC COLLABORATION NETWORK OF THAI CLASSICAL MUSIC IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE NORTHEAST OF THAILAND) Abstract   PDF
Phiphat Sornyai
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การสวดสรภัญญะของจังหวัดนครพนม: ศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร (SARAPHANYA NAKHONPHANOM: AN ETHNOGRAPHY OF COMMUNICATION APPROACH) Abstract   PDF
มัลลิกา มาภา, ดวงเด่น บุญปก, วาสนา นามพงศ์
 
Vol 11, No 21 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2562 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี(A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE) Abstract   PDF
หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การสังเคราะห์รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (A SYNTHESIS OF A MATHEMATICS LESSON STUDY MODEL OF BASIC EDUCATION STUDENTS) Abstract   PDF
บุญเลี้ยง ทุมทอง
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การสำรวจกลวิธีการอ่านที่จำเป็นสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทที่ลงเรียนรายวิชา English Required by Graduate School (355501), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Abstract   PDF
กุณฑิกา หลั่งประยูร, บุษบา ต้นทอง
 
151 - 175 of 407 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd