Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบหมวกคิด 6 ใบ Abstract   PDF
Wipada Phinla, Chutima Vatanakhiri, Kittikoon Rungruang
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา กับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ Abstract   PDF
Wipapan Phinla, Chutima Vatanakhiri, Kittikoon Rungruang
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (A STUDY OF LEARNING MODEL ON OUR LOCALITY FOR LEVEL 3 STUDENTS THROUGH THE INTERNET) Abstract   PDF
วาสนา ภูสีดิน
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455-2555 (THE STUDY OF THAI CHILDREN LITERATURE WRITTEN FROM 2455 B.E. TO 2555 B.E.) Abstract   PDF
เกริก ยุ้นพันธ์
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร (AN ANALYTICAL STUDY OF THE BUDDHA DHAMMA FOUND ON MURAL PAINTING IN THE UPOSATHA HALL AT WAT THONG THAMMACHAT WARAVIHARN) Abstract   PDF
Kunnikar Tangtulanont
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การศึกษาศักยภาพการจัดการอุตสาหกรรมธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชุมชน (A STUDY ON THE POTENTIAL OF THE CASHEW NUT INDUSTRIAL BUSINESS MANAGEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNITY, FARMERS CAREER PROMOTION PROCESS) Abstract   PDF
กันต์ อินทุวงศ์
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การศึกษาสภาพการใช้นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร My First English Adventure ในโรงเรียนนำร่อง ประเทศไทย (A STUDY OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE THROUGH MY FIRST ENLISH ADVENTURE PROGRAM IN PILOT SCHOOL PROJECT IN THAILAND) Abstract   PDF
เยาวพา เดชะคุปต์, บังอร พานทอง, จิราภรณ์ บุญส่ง, รังรอง สมมิตร
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การศึกษาอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก (A STUDY OF SELF-IDENTITY OF BROKEN HOME ADOLESCENTS) Abstract   PDF
Pimchanok Klinsutto, Nanthana Wong-In, Monthira Jarupeng
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติ เรื่อง เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น Abstract   PDF
สมชาย วรัญญานุไกร
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การสร้างความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนตัวตนของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด (KNOWLEDGE BUILDING FOR SELF-IDENTITY CHANGES OF MISS-STEPPING CHILDREN AND YOUTH) Abstract   PDF
กรรฑิมา เชาวตะ, มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ, วันชัย ธรรมสัจการ
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทย ค่านิยม เพื่อการต่อต้านป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น (PRAISING THAI’S PERSONAL ACCOUNTABILITY AND VALUE OF ANTI-CORRUPTION TO PREVENT CORRUPTION) Abstract   PDF
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (HOW TO CREATE SOCIAL NETWORK CREATIVIELY) Abstract   PDF
วัฒณี ภูวทิศ
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการรับรู้ทางศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองบางแวก (มนต์ จรัสสิงห์) สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
กนต์ธีรา หิรัญยะมาน
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การสร้างแบบเรียนภาษาไทยเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาเกาหลี (A TEXTBOOK FOR KOREAN STUDENTS ON THAI POLITICS AND ADNINISTRATION FROM SUKHOTHAI PERIOD TO PARLIAMENTARY DEMOCRAY) Abstract   PDF
ชอง มี คยอง, จินตนา พุทธเมตะ
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านดนตรีไทยระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ESTABLISHING AND DEVELOPING AN ACADEMIC COLLABORATION NETWORK OF THAI CLASSICAL MUSIC IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE NORTHEAST OF THAILAND) Abstract   PDF
Phiphat Sornyai
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การสวดสรภัญญะของจังหวัดนครพนม: ศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร (SARAPHANYA NAKHONPHANOM: AN ETHNOGRAPHY OF COMMUNICATION APPROACH) Abstract   PDF
มัลลิกา มาภา, ดวงเด่น บุญปก, วาสนา นามพงศ์
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การสังเคราะห์รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (A SYNTHESIS OF A MATHEMATICS LESSON STUDY MODEL OF BASIC EDUCATION STUDENTS) Abstract   PDF
บุญเลี้ยง ทุมทอง
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การสำรวจกลวิธีการอ่านที่จำเป็นสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทที่ลงเรียนรายวิชา English Required by Graduate School (355501), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Abstract   PDF
กุณฑิกา หลั่งประยูร, บุษบา ต้นทอง
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การสำรวจทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อกำหนดเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย (INVENTORY OF TOURISM RESOURCE TO DEFINE NATURE LEARNING ROUTES ON PHU PHA MAN NATIONAL PARK, KHONKHEN AND LOEI PROVINCE) Abstract   PDF
อัญชัญ ตัณฑเทศ, วสินี ไขว้พันธุ์, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การสื่อสารทางการเมืองผ่านการสอนหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่สี่ในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดสมุทรปราการ Abstract   PDF
เบญจา มังคละพฤกษ์
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียน (AN ENHANCEMENT OF A CHANGE IN CONSUMPTION BEHAVIOR OF SCHOOL-CHILDREN) Abstract   PDF
สุขุม พันธุ์ณรงค์, พิมลพรรณ บุญยะเสนา
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR ELDERS) Abstract   PDF
Arissara Sukwatjanee
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การเปรียบเทียบผลของละครจิตบำบัดและการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า (A COMPARISON OF THE EFFECTS OF PSYCHODRAMA AND COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY ON DEPRESSIVE PATIENTS) Abstract   PDF
Pornpimon Pechkul, Nanta Sooraksa, Jitra Dudsadeemaytha
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินทรวิโรฒ ที่เข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรงและวิธีระบบรับกลาง ปีการศึกษา 2558 Abstract   PDF
สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ, เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การเปรียบเทียบภาษาและวัฒนธรรมไทยกับเกาหลี (A COMPARATIVE STUDY ON LINGUISTIC CULTURE OF KOREAN AND THAI) Abstract   PDF
ฌองส์ ฮวัน ซึง
 
126 - 150 of 320 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th