Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ในตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
เธียรชัย พันธ์คง, จตุรภัทร จันทร์ทิตย์, แก้วคณิต สุวรรณอ่อน
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การวิเคราะห์ต้นทุนสนับสนุนการดำเนินงานในการผลิตผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2550-2552 (THE ANALYSIS OF RESEARCH T UNIT COST AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY FISCAL YEAR 2006-2009) Abstract   PDF
Kronusa Srisuwan
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของการใช้คําในอัญประกาศในนิตยสาร Gavroche (A SYNTACTIC AND SEMANTIC ANALYSIS OF THE WORDS IN QUOTATION MARKS IN GAVROCHE ANALYSE SYNTAXIQUE ET SEMANTIQUE DES MOTS ENTRE GUILLEMETS DANS LE MAGAZINE) Abstract   PDF
กิตติพล ฐิโนทัย
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็กและเยาวชนที่ติดเกมส์: กรณีศึกษาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน Abstract   PDF
พิมลพรรณ บุญยะเสนา, สุขุม พันธุ์ณรงค์
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะต้นแบบโรงเรียนไร้พุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (THE FACTOR ANALYSIS OF WITHOUT BELLY SCHOOL PROTOTYPE OF PATUMWAN DEMONSTATION SCHOOL) Abstract   PDF
ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, คณาภรณ์ รัศมีมารีย์, ชวลิต ศรีคำ, อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม, ชัยณรงค์ แย้มขจร, โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร, สุพัตรา พรหมเรนทร์, สรศักดิ์ สิงหฤกษ์, นิรณี อุทโยชาติ, กัญจน์ณัฎฐ์ ตะเภาพงษ์, ดวงกมล เจียมเงิน, พิชญ์นิตา สองสนู, อมรเทพ ทัศนสุวรรณ, วิทวัส ปิงเมือง, รตาลลิลล์ แก้วปาน
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF FAMILY SOLIDARITY IN THE OPINIONS OF THAI TEENAGERS IN BANGKOK) Abstract   PDF
วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน Abstract   PDF
กมลวรรณ ประภาศรีสุข, เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, ระวีวรรณ พันธ์พานิช
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด 10 อันดับแรก (A STUDY OF ENGLISH LEARNING STRATEGIES USED BY MATTHAYOMSUKSA 6 STUDENTS OF THE TOP TEN O-NET SCORING SCHOOLS) Abstract   PDF
Yaowadee Jones, Chaleosri Pibulchol, Somsan Wongyounoi
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THE STUDY OF INFORMATION DISCLOSURE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING FOR CORPORATE REGISTERED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND) Abstract   PDF
สุพาดา สิริกุตตา
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 การศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2552 Abstract   PDF
จินตนา พุทธเมตะ
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้นามวลีภาษาไทยของนักศึกษาจีน วิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (A STUDY OF THE ERRORS IN THAI NOUN PHRASE USAGE OF SECOND – YEAR THAI – MAJORED CHINESE STUDENTS AT GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES) Abstract   PDF
หลี ชุนเสี่ยว, จินตนา พุทธเมตะ
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การศึกษาข้ามวัฒนธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน Abstract   PDF
มาริสา ต่อทีฆะ
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีต่อการให้บริการและสวัสดิการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (A STUDY ON POLICE CADET SATISFACTION WITH SERVICES AND WELFARE OF ROYAL POLICE CADET ACADEMY) Abstract   PDF
Suwara Kumpraburee, Suwaporn Tungsomworapongs
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรือนและความอยู่ดีมีสุขระดับปัจเจกบุคคล: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ณัฐญา ประไพพานิช
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความมีวินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Abstract   PDF
ฉัตรชัย สนธิรัตน์
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการสอนอ่านด้วยวิธี KWL–PLUS Abstract   PDF
Chiranan Phunsawat, Daranee Saksiriphol, Paitoon Pothisaan
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การศึกษาความสามารถในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับสื่อบทเรียนนิทานภาพ Abstract   PDF
Thidarat PhanPhoung, Daranee Saksiriphol, Paitoon Pothisaan
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว (STUDY OF THE LOSS OF REVENUE TO THE GOVERNMENT DUE TO FOREIGN ACQUISITION OF THAILAND PROPERTY BY NOMINEES) Abstract   PDF
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์, รัชพันธุ์ เชยจิตร, อังคณา ธนานุภาพพันธุ์
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การศึกษาชื่อน้ำพริกใน 4 ภาค : ภาพสะท้อนความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย (THE STUDY OF THE CHILLI PASTE NAMES IN 4 REGIONS OF THAILAND: THE REFLECTION OF THAI LIVING AND CULTURE) Abstract   PDF
นันทนา วงษ์ไทย
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การศึกษาทัศนคติด้านความรุนแรงต่อสตรีของสตรีในชุมชนเมือง (A STUDY OF ATTITUDES ON VIOENCE AGAINST WOMEN OF WOMEN IN URBAN COMMUNITY) Abstract   PDF
หทัยรัตน์ มาประณีต
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไทบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ Abstract   PDF
สุกัญญา ดวงอุปมา, ไอลดา พหลทัพ
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 การศึกษาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการบูรณาการพหุปัญญาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING KIT ON AN INTEGRATION OF MULTIPLE INTELLIGENCES IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOMS) Abstract   PDF
รัชนีย์ ศรีคุรุวาฬ, เฉลียวศรี พิบูลชล, สมสรร วงษ์อยู่น้อย
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การศึกษาปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน Abstract   PDF
Chaisak Leelajaruskul, Therd Keowkiri, Duangchai Chongthanakorn, Kanaporn Rasmimariya, Somluk Rungsrimongkol, Chawalit Srikham, Teeyos Onkaewmanee, Nattaphat Prangkatoke, Kasama Kowin
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ ระดับความต้องการพัฒนา การรับรู้และการเข้าถึงสื่อในรูปแบบต่างๆ ของการจัดการเรียนการรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศของครูแกนนำวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
Sitthisak Chindawong, Nason Phonphok, Kanchulee Phanyain, Numchai Suppareakchaisakul
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Abstract   PDF
Piyada Rerganan
 
101 - 125 of 339 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th