Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การพัฒนาวิธีการสอนของครูโดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Abstract   PDF
บุญเลี้ยง ทุมทอง
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (DEVELOPMENT OF AN ENGLISH COMMUNICATION CURRICULUM FOR NON-ACADEMIC PERSONNEL OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY) Abstract   PDF
วารุณี อัศวโภคิน, เสาวนีย์ เลวัลย์, สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, ทิพา เทพอัครพงศ์
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย (CURRICULUM DEVELOPMENT FOR HOMELESS CHILDREN IN CHIANGRAI PROVINCE) Abstract   PDF
พัชรี ศรีสังข์, อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะการนำเสนอและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน สำหรับรายวิชาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (PRESENTATION ASSESSMENT RUBRIC DEVELOPMENT AND INTER-RATER RELIABILITY OF COMMUNICATION AND PRESENTATION SKILLS COURSE) Abstract   PDF
กรุณา นาผล
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การพัฒนาเศรษฐกิจและการลดความยากจน : ประสบการณ์จากละตินอเมริกา (ECONOMIC DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION : EXPERIENCES FROM LATIN AMERICA) Abstract   PDF
วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางภาษาและคณิตศาสตร์แบบอิงเกณฑ์สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (THE DEVELOPMENT OF THE CRITERION-BASED LANGUAGE AND MATHEMATICS ASSESSMENT FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES) Abstract   PDF
Prapimpong Wattanarat
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การพัฒนาแบบประเมินตามสภาพจริงในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสอนแบบโครงงาน (THE DEVELOPMENT OF EVALUATION FORMS FOR THE AUTHENTIC ASSESSMENT OF MATHEMATICS IN PRATHOMSUKSA VI BY PROJECT LEARNING APPROACH) Abstract   PDF
อุบล หอมชู, สุวพร เซ็มเฮง, ชวลิต รวยอาจิณ
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้บริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Abstract   PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล, กนกพร พันวิไลย, ชุติมา เอกภาพไพบูลย์, นงเยาว์ เรือนบุตร
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การพัฒนาแบบสอบถามลีลาการสอนออนไลน์ (THE DEVELOPMENT TEACHING STYLES SURVEY ONLINE) Abstract   PDF
Kanok Potiwes
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดการควบคุมตนเอง: การศึกษาแยกภาวะสันนิษฐาน (DEVELOPMENT AND VALIDATION OF SELF-CONTROL SCALE: A CONSTRUCT SEPARATION STUDY) Abstract   PDF
Sittipong Wattananonsakul
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การมุ่งเน้นตลาดและการจัดการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการกับผลการส่งออกกล้วยไม้ไทย (MARKET ORIENTATION, INTEGRATED LOGISTICS MANAGEMENT, AND THAI ORCHID EXPORT PERFORMANCE) Abstract   PDF
ขวัญปภัสสร จานทอง
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม Abstract   PDF
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, โอภาส สุขหวาน
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบ Abstract   PDF
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตครูโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ Abstract   PDF
Ophat Sukwan
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การยอมรับและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรไทย (CONSUMER ACCEPTANCE AND BEHAVIOR TOWARD THAI HERBAL TEA PRODUCTS) Abstract
สุรชัย อุตมอ่าง, นิรมล อุตมอ่าง, รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม (PERCEPTION OF BENEFIT, ATTITUDE AND BEHAVIOR TO USING HELMET OF NURSING STUDENT, NAKHON PHANOM UNIVERSITY) Abstract   PDF
บรรจง พลไชย
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความยึดมั่นผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย Abstract   PDF
ยุทธการ ก้านจักร, ทิพทินนา สมุทรานนท์
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตการทำงาน ความเครียดกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง Abstract   PDF
วรางคณา เอกอัจฉริยา, ทิพทินนา สมุทรานนท์
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การรับรู้สารสนเทศของผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี (INFORMATION PERCEPTION BY ORGANIZERS IN THE SUSTAINABLE FOOD BANK PROJECT PHETCHABURI COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY) Abstract   PDF
Suganya Phongphatsorn
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การรื้อปรับโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารจัดการศึกษา รูปแบบใหม่โดยใช้ผลการวิจัยสถาบัน: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) Abstract   PDF
Ong-Art Naiyapatana, Chusri Wongrattana, Achara Watananarong, Puongrat Kesonpat
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การวัดประเมินในชั้นเรียน: วิวัฒนาการและแนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ Abstract   PDF
องอาจ นัยพัฒน์
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การวิเคราะห์การกระจายการถือครองที่ดินในภาคเกษตรกรรมของไทย (ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF LAND IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THAILAND) Abstract   PDF
กรีฑา เอี่ยมสกุล, สมบัติ พันธวิศิษฏ์, จรินทร์ เทศวานิช, สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การวิเคราะห์การลงทุนในสัญญาซื้อ-ขายทองคำล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขเงินทุนจำกัด (ANALYSIS OF GOLD FUTURES INVESTMENT UNDER LIMITED BUDGETS) Abstract   PDF
อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย, ธีระพันธ์ ลาภรื่นฤดี, วรรณพล นิภากรสัมพันธุ์
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การวิเคราะห์การส่งออกมันเส้นของประเทศไทยไปยังประเทศจีน (AN ANALYSIS OF EXPORT OF THAI CASSAVA CHIPS TO CHINA) Abstract   PDF
ปกรณ์ ตาลสุข, อภิชาติ ดะลุณเพธย์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การวิเคราะห์คำถามในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (AN ANALYSIS OF QUESTIONS IN JUNIOR HIGH SCHOOL SCIENCE TEXTBOOKS) Abstract   PDF
Narongsak Sangsri, Sumalee Kanjanachatree, Chatree Faikhamta, Potjanart Suwanruji
 
76 - 100 of 339 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th