Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบทตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย กรณีศึกษา บ้านดงโฮมสเตย์ ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี Abstract   PDF
พัชรี บุญโต, สุพรรณี หงส์สกุล, ทิชากร เกษรบัว
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (COMMUNITY MANAGEMENT MODEL FOR CHIANG RAI SPECIAL ECONOMIC ZONE) Abstract   PDF
ภูริพัฒน์ แก้วศรี
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ADMINISTRATION OF WORLD HERITAGE AREA IN AYUTTHAYA PROVINCE OF AYUTTHAYA CITY MUNICIPALITY ACCORDING TO THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY) Abstract   PDF
เกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธิ์, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การบริหารจัดการเพื่อให้บริการด้านการจัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (ADMINISTRATION OF GARBAGE COLLECTION SERVICES OF THE BANGKOK METROPOLITAN ADMISTRATION ACCORDING TO THE SUSTAINABLE ADMINISTRATION CONCEPT) Abstract   PDF
สีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่ Abstract   PDF
ไพศาล กาญจนวงศ์, อาบทิพย์ กาญจนวงศ์
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (EVALUATION OF EFFICIENCY AND SATISFACTION IN IMPLEMENTING MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR ACCOUNTING AND PROCUREMENT IN RAJABHAT UNIVERSITIES) Abstract   PDF
ขนิษฐา วิโสจสงคราม
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การประเมินผลการใช้หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 Abstract   PDF
ศุภณิจ กุลศิริ, อรุณี วิริยะจิตรา, เฉลียวศรี พิบูลชล, สมสรร วงษ์อยู่น้อย, อดิศา เตียว
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (AN EVALUATION OF DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM B.E. 2542 AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY) Abstract   PDF
กรอุษา ศรีสุวรรณ์, อัจฉรา วัฒนาณรงค์
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATIVE ADMINISTRATION FOR THE COOPERATIVE PROMOTION DEPARTMENT ACCORDING TO THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY) Abstract   PDF
เกรียงศักดิ์ ศรีศิลปวงศ์
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (THE DEVELOPMENT OF ITEM BANK FOR MATHEMATICS - GRADE 10) Abstract   PDF
สุวิมล กฤชคฤหาสน์, สุวิมล ติรกานันท์
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การพัฒนาความสามารถในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (THE DEVELOPMENT OF ABILITY TO CREATE INTEGRATED LEARNING UNITS CONFORMING WITH THE LOCALITY OF THE BASIC EDUCATION TEACHERS) Abstract   PDF
มารุต พัฒผล
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง พันธะเคมี โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ที่สอดแทรกทฤษฎีกระบวนการสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Abstract   PDF
Tepporn Lomarak, Chinda Tambunchong, Somson Wongyounoi, Precharn Dechsri
 
Vol 12, No 23 (2020): ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 มกราคม-มิถุนายน 2563 การพัฒนาชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) Abstract   PDF
สุภัค โอฬาพิริยกุล
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลายกรด-เบสโดยเน้นกระบวนการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGES ON ACID-BASE SOLUTION EMPHASIZING THINKING PROCESS FOR 7TH GRADE STUDENTS) Abstract   PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล, กนกวรรณ ผิวเหมาะ, บุษพร โนนเปือย, ปรญา เหลืองแดง
 
Vol 11, No 21 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(A DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGE USING STEM EDUCATION APPROACH ON WATER TREATMENT FOR LOWER SECONDARY STUDENTS) Abstract   PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล, รังสิยา ขวัญเมือง, ลลิตา มาเอี่ยม
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การพัฒนาชุดปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องสารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน Abstract   PDF
คณาภรณ์ รัศมีมารีย์
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (THE MARKETING DEVELOPMENT OF THE CLOTH WOVEN PRODUCTS IN KRSAESIN, SONGKHLA PROVINCE) Abstract   PDF
อันธิกา ทิพย์จำนงค์
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การพัฒนาตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะของนักกีฬาฟุตบอลที่มีความสามารถพิเศษ (DEVELOPMENT OF CHARACTERISTIC INDICATORS OF TALENTED FOOTBALL PLAYERS) Abstract   PDF
ประสบโชค โชคเหมาะ
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้นำตามแนวคิดคติรวมหมู่ของผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, อุสา สุทธิสาคร
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกด้วยวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์ (IMPROVEMENT OF THAI WRITING SKILL IN GRADE 3 STUDENTS BY USING THE RAMAKIAN) Abstract   PDF
อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร
 
Vol 11, No 21 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2562 การพัฒนาทักษะทางดนตรีเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี ตามทฤษฎีของโคดาย Abstract   PDF
พจณิชา ฤกษ์สมุทร
 
Vol 11, No 22 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 การพัฒนานวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนในรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Abstract   PDF
ก่อเกียรติ ขวัญสกุล
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร (THE DEVELOPMENT OF HOUSEHOLD ACCOUNTING EFFICIENCY OF FARMERS) Abstract   PDF
สรียา วิจิตรเสถียร
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป Abstract   PDF
ดรุณี เชวงกิจไพศาล, พรพรรณ ทะนันไชย, น้ำฝน คูเจริญไพศาล
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FOR TEACHERS IN BASIC EDUCATION SCHOOLS) Abstract   PDF
จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
 
51 - 75 of 407 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd