Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATIVE ADMINISTRATION FOR THE COOPERATIVE PROMOTION DEPARTMENT ACCORDING TO THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY) Abstract   PDF
เกรียงศักดิ์ ศรีศิลปวงศ์
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (THE DEVELOPMENT OF ITEM BANK FOR MATHEMATICS - GRADE 10) Abstract   PDF
สุวิมล กฤชคฤหาสน์, สุวิมล ติรกานันท์
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การพัฒนาความสามารถในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (THE DEVELOPMENT OF ABILITY TO CREATE INTEGRATED LEARNING UNITS CONFORMING WITH THE LOCALITY OF THE BASIC EDUCATION TEACHERS) Abstract   PDF
มารุต พัฒผล
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง พันธะเคมี โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ที่สอดแทรกทฤษฎีกระบวนการสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Abstract   PDF
Tepporn Lomarak, Chinda Tambunchong, Somson Wongyounoi, Precharn Dechsri
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลายกรด-เบสโดยเน้นกระบวนการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGES ON ACID-BASE SOLUTION EMPHASIZING THINKING PROCESS FOR 7TH GRADE STUDENTS) Abstract   PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล, กนกวรรณ ผิวเหมาะ, บุษพร โนนเปือย, ปรญา เหลืองแดง
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การพัฒนาชุดปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องสารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน Abstract   PDF
คณาภรณ์ รัศมีมารีย์
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (THE MARKETING DEVELOPMENT OF THE CLOTH WOVEN PRODUCTS IN KRSAESIN, SONGKHLA PROVINCE) Abstract   PDF
อันธิกา ทิพย์จำนงค์
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การพัฒนาตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะของนักกีฬาฟุตบอลที่มีความสามารถพิเศษ (DEVELOPMENT OF CHARACTERISTIC INDICATORS OF TALENTED FOOTBALL PLAYERS) Abstract   PDF
ประสบโชค โชคเหมาะ
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้นำตามแนวคิดคติรวมหมู่ของผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, อุสา สุทธิสาคร
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกด้วยวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์ (IMPROVEMENT OF THAI WRITING SKILL IN GRADE 3 STUDENTS BY USING THE RAMAKIAN) Abstract   PDF
อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร (THE DEVELOPMENT OF HOUSEHOLD ACCOUNTING EFFICIENCY OF FARMERS) Abstract   PDF
สรียา วิจิตรเสถียร
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป Abstract   PDF
ดรุณี เชวงกิจไพศาล, พรพรรณ ทะนันไชย, น้ำฝน คูเจริญไพศาล
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FOR TEACHERS IN BASIC EDUCATION SCHOOLS) Abstract   PDF
จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยใช้ตัวชี้วัดสำคัญรายบุคคล Abstract   PDF
องอาจ นัยพัฒน์, นิภา ศรีไพโรจน์, ดวงใจ สีเขียว, นพวรรณ ศรีเกตุ
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การพัฒนาระบบตามรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่มีระบบเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (THE SYSTEM DEVELOPMENT OF A MODEL FOR PROBLEM-BASED LEARNING COOPERATES WITH KWL PLUS TECHNIQUE USING SCAFFOLDINGS) Abstract   PDF
มนัสนิต ใจดี, จรัญ แสนราช
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา (A DEVELOPMENT OF MULTILEVEL INCLUSIVE EDUCATION FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN PRIMARY SCHOOLS) Abstract   PDF
กิ่งเพชร ส่งเสริม, ผดุง อารยะวิญญู
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ Abstract   PDF
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, บรรจบ ภิรมย์คำ, จิราภรณ์ กาแก้ว, ภูวนาถ แก้วมณีรัตน์, มลิวัลย์ กาญจนชาตรี, รุจิราพร รามศิริ, วุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์, สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีทั่วไป โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา (THE DEVELOPMENT OF GENERAL CHEMISTRY BRAIN-BASED LEARNING MODEL FOR PHYSICAL EDUCATION STUDENTS) Abstract   PDF
Chaweewan Seesom, Chinda Tambunchong, Somson Wongyounoi, Prapansiri Susoarat
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 การพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ (THE DEVELOPMENT ON CONTEMPORARY MUSIC PLAYING MODEL OF COMMUNITY BRASS BAND IN UTTARADIT PROVINCE) Abstract   PDF
สมบัติ เวชกามา
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกอบรมข้าราชการทหารของกองทัพอากาศ: การประยุกต์ใช้การประเมินพหุแนวคิด (DEVELOPMENT OF AN EVALUATION MODEL OF ROYAL THAI AIR FORCE MILITARY OFFICERS’ TRAINING: AN APPLICATION OF MULTIPLE EVALUATION APPROACHES) Abstract   PDF
Kanchana Karyadee, Siridej Sujiva, Sirichai Kanjanawasee
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การพัฒนารูปแบบการวัดภาวะผู้นำของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม (A DEVELOPMENT OF THE LEADERSHIP MEASUREMENT MODEL OF AESTHETIC CLINIC MANAGER) Abstract   PDF
เจตน์ พัฒนเสรี, ชัยณรงค์ สุวรรณสาร, วารุณี ลัภนโชคดี
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนารูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ Abstract   PDF
พัชรี ศรีสังข์
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ Abstract   PDF
แก้วตา วรรณภักตร์
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (DEVELOPING AN APPROPRIATE MODEL OF THE INTEGRATED MORAL LEARNING AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA) Abstract   PDF
พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์, พีระ จูน้อยสุวรรณ, ประทีป พืชทองหลาง
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การพัฒนารูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทย (THE CONTRUCTION OF A MULTIPLE INTELLIGENCES MODEL FOR LEARINING IN THAI SOCIETY) Abstract   PDF
เยาวพา เดชะคุปต์
 
51 - 75 of 339 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th