Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 กองบรรณาธิการ Details   PDF
editor board
 
Vol 10, No 20 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 กองบรรณาธิการ Details   PDF
editor board
 
Vol 11, No 21 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2562 กองบรรณาธิการ Details   PDF
editor board
 
Vol 11, No 22 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 กองบรรณาธิการ Details   PDF
editor board
 
Vol 12, No 23 (2020): ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 มกราคม-มิถุนายน 2563 กองบรรณาธิการ Details   PDF
editor board
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การกำจัดสารพิษออกจากร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ณ ชุมชนศีรษะอโศก (NATURE MODIFICATION IN DETOXIFICATION AT SRISA ASOKE) Abstract   PDF
Unuea Singkam
 
Vol 12, No 23 (2020): ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 มกราคม-มิถุนายน 2563 การคัดเลือกตัวแบบพยากรณ์ราคามะม่วงเขียวเสวย (SELECTION OF FORECASTING MODELS FOR THE MANGO PRICES) Abstract   PDF
วรางคณา เรียนสุทธิ์
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE) Abstract   PDF
พอพันธ์ อุยยานนท์, ศิริพร สัจจานันท์, ฐิติมา โห้ลายอง, อภิญญา วนเศรษฐ
 
Vol 11, No 21 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2562 การฆ่าตัวตายของนักศึกษากับการปรับตัวของครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ: การศึกษาโดยใช้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นฐาน(THE STUDENTS SUICIDE AND ADAPTATION OF FAMILY, UNIVERSITY AND STATE: THE STUDY BY USING REPORTED CASES IN THAI NEWSPAPERS BASED) Abstract   PDF
วรสิทธิ์ เจริญศิลป์, วาสนา สุปินนะ, จุฑามาส สุขอิ่ม, ศุภชัย นาทองไชย
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การจัดกระบวนการลอจิสติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง (THE MODERN LOGISTICS MANAGEMENT PROCESS IN FROZEN SEA FOOD INDUSTRY) Abstract
เสาวณี จุลิรัชนีกร
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การจัดการการท่องเที่ยวในพระอารามหลวงชั้นเอก ในเกาะรัตนโกสินทร์ (TOURISM MANAGEMENT OF THE ROYAL TEMPLES ON THE RATTANAKOSIN ISLAND) Abstract   PDF
บุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง, รักชนก โคโต, สุภาพร สุกสีเหลือง
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร (THE KNOWLEDGE MANAGEMENT OF TOK IN THAI WISDOM FOR FOOD PACKAGING DEVELOPMENT) Abstract   PDF
สินีนาถ เลิศไพรวัน, ดุษฎี โยเหลา, จันทร์จรัส ศรีศิริ, พาสนา จุลรัตน์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การจัดการความรู้เกษตรประณีตของสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (KNOWLEDGE MANAGEMENT OF “KASET PRANEET” OF THE LOCAL WISDOM MEMBERS NETWORK) Abstract   PDF
Uthai Unphim, Narintorn Boonbrahm
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การจัดการความรู้เพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เรือพื้นบ้านไทยภาคกลาง (KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR CONTINUITY OF NATIVE BOAT CULTURE CENTRAL THAILAND) Abstract   PDF
จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์ Details   PDF
วิรุณ ตั้งเจริญ
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของนิสิต Abstract   PDF
Nichapat Javisoot, Achara Wattananarong, Suwaporn Tungsomworapongs
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี Abstract   PDF
เอื้อพร อ่อนน้อม, สุรัตน์ ไชยชมภู, สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน : ผลกระทบต่อคุณค่าด้านความงามของวรรณคดีแบบฉบับและบทบาทของครูผู้สอนวรรณคดี Abstract   PDF
กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนแออัดบุญเหลือ 2 เขตบางซื่อ Abstract   PDF
Siriwan Wibunma
 
Vol 12, No 23 (2020): ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 มกราคม-มิถุนายน 2563 การถ่ายทอด และเรียบเรียงบทเพลงเชียงรายรำลึกในรูปแบบดนตรีแจ๊ส (PERFORMANCE AND ARRANGEMENT OF MEMORY OF CHIANG RAI SONG IN JAZZ) Abstract   PDF
พุทธพร ลี้วิเศษ
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Abstract   PDF
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การทำนายการล้มเหลวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (THE PREDICTING THE FAILURE OF SMEs IN NORTHEASTERN REGION OF THAILAND) Abstract   PDF
สุรชัย จันทร์จรัส, จีรนันท์ เขิมขันธ์
 
Vol 11, No 21 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2562 การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(THE BUDDHIST PILGRIMAGE TOURISM IN CHAIYA DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE) Abstract   PDF
วนิดา ขำเขียว
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การนำนโยบายก๊าซ NGV ไปสู่การปฏิบัติ (NGV POLICY IMPLEMENTATION) Abstract   PDF
วรฉัตร ชั้นประเสริฐ
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ ผ่านทางเวบไซต์ (THE PRODUCT PRESENTATION FOR SMES TROUGH A THREE-DIMENSIONAL GRAPHIC ON THE WEBSITE) Abstract   PDF
รุ่งทิพย์ โคบาล, สมพร สุขะ
 
26 - 50 of 407 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd