Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 กองบรรณาธิการ Details   PDF
editor board
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การกำจัดสารพิษออกจากร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ณ ชุมชนศีรษะอโศก (NATURE MODIFICATION IN DETOXIFICATION AT SRISA ASOKE) Abstract   PDF
Unuea Singkam
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE) Abstract   PDF
พอพันธ์ อุยยานนท์, ศิริพร สัจจานันท์, ฐิติมา โห้ลายอง, อภิญญา วนเศรษฐ
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การจัดกระบวนการลอจิสติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง (THE MODERN LOGISTICS MANAGEMENT PROCESS IN FROZEN SEA FOOD INDUSTRY) Abstract
เสาวณี จุลิรัชนีกร
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การจัดการการท่องเที่ยวในพระอารามหลวงชั้นเอก ในเกาะรัตนโกสินทร์ (TOURISM MANAGEMENT OF THE ROYAL TEMPLES ON THE RATTANAKOSIN ISLAND) Abstract   PDF
บุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง, รักชนก โคโต, สุภาพร สุกสีเหลือง
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร (THE KNOWLEDGE MANAGEMENT OF TOK IN THAI WISDOM FOR FOOD PACKAGING DEVELOPMENT) Abstract   PDF
สินีนาถ เลิศไพรวัน, ดุษฎี โยเหลา, จันทร์จรัส ศรีศิริ, พาสนา จุลรัตน์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การจัดการความรู้เกษตรประณีตของสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (KNOWLEDGE MANAGEMENT OF “KASET PRANEET” OF THE LOCAL WISDOM MEMBERS NETWORK) Abstract   PDF
Uthai Unphim, Narintorn Boonbrahm
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การจัดการความรู้เพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เรือพื้นบ้านไทยภาคกลาง (KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR CONTINUITY OF NATIVE BOAT CULTURE CENTRAL THAILAND) Abstract   PDF
จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์ Details   PDF
วิรุณ ตั้งเจริญ
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของนิสิต Abstract   PDF
Nichapat Javisoot, Achara Wattananarong, Suwaporn Tungsomworapongs
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี Abstract   PDF
เอื้อพร อ่อนน้อม, สุรัตน์ ไชยชมภู, สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน : ผลกระทบต่อคุณค่าด้านความงามของวรรณคดีแบบฉบับและบทบาทของครูผู้สอนวรรณคดี Abstract   PDF
กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนแออัดบุญเหลือ 2 เขตบางซื่อ Abstract   PDF
Siriwan Wibunma
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Abstract   PDF
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การทำนายการล้มเหลวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (THE PREDICTING THE FAILURE OF SMEs IN NORTHEASTERN REGION OF THAILAND) Abstract   PDF
สุรชัย จันทร์จรัส, จีรนันท์ เขิมขันธ์
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การนำนโยบายก๊าซ NGV ไปสู่การปฏิบัติ (NGV POLICY IMPLEMENTATION) Abstract   PDF
วรฉัตร ชั้นประเสริฐ
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ ผ่านทางเวบไซต์ (THE PRODUCT PRESENTATION FOR SMES TROUGH A THREE-DIMENSIONAL GRAPHIC ON THE WEBSITE) Abstract   PDF
รุ่งทิพย์ โคบาล, สมพร สุขะ
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบทตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย กรณีศึกษา บ้านดงโฮมสเตย์ ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี Abstract   PDF
พัชรี บุญโต, สุพรรณี หงส์สกุล, ทิชากร เกษรบัว
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (COMMUNITY MANAGEMENT MODEL FOR CHIANG RAI SPECIAL ECONOMIC ZONE) Abstract   PDF
ภูริพัฒน์ แก้วศรี
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ADMINISTRATION OF WORLD HERITAGE AREA IN AYUTTHAYA PROVINCE OF AYUTTHAYA CITY MUNICIPALITY ACCORDING TO THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY) Abstract   PDF
เกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธิ์, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การบริหารจัดการเพื่อให้บริการด้านการจัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (ADMINISTRATION OF GARBAGE COLLECTION SERVICES OF THE BANGKOK METROPOLITAN ADMISTRATION ACCORDING TO THE SUSTAINABLE ADMINISTRATION CONCEPT) Abstract   PDF
สีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่ Abstract   PDF
ไพศาล กาญจนวงศ์, อาบทิพย์ กาญจนวงศ์
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (EVALUATION OF EFFICIENCY AND SATISFACTION IN IMPLEMENTING MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR ACCOUNTING AND PROCUREMENT IN RAJABHAT UNIVERSITIES) Abstract   PDF
ขนิษฐา วิโสจสงคราม
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การประเมินผลการใช้หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 Abstract   PDF
ศุภณิจ กุลศิริ, อรุณี วิริยะจิตรา, เฉลียวศรี พิบูลชล, สมสรร วงษ์อยู่น้อย, อดิศา เตียว
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (AN EVALUATION OF DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM B.E. 2542 AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY) Abstract   PDF
กรอุษา ศรีสุวรรณ์, อัจฉรา วัฒนาณรงค์
 
26 - 50 of 339 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th