Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 วิเคราะห์ภาษาในแผ่นพับโฆษณาเครื่องสำอาง ปี พ.ศ. 2551 (AN ANALYSIS OF LANGUAGE IN COSMETIC ADVERTISING FLIERS IN 2008) Abstract   PDF
Benjawon Sarikul, Jintana Putthameta, Ackra Boonthip
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ศักยภาพในการจัดการป่าต้นน้ำ เทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตรัง (POTENTIAL IN WATERSHED FOREST MANAGEMENT: BANTHAT MOUNTAIN RANGE) Abstract   PDF
กมลรัตน์ พรหมสิงห์, อุทิศ สังขรัตน์
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 สภาพการสื่อสารในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (THE INTERNAL COMMUNICATIVE CONDITION OF FACULTY OF HUMANITIES, SWU) Abstract   PDF
ญาณิสา บูรณะชัยทวี
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 สำนึกพลเมือง หัวใจสำคัญของประชาสังคมไทย (CITIZEN CONSCIOUSNESS THE CORE OF THAI CIVIL SOCIETY) Abstract   PDF
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 สี่แผ่นดิน: การศึกษาปฏิวาทะตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ (SI PHAEN DIN: A STUDY OF PRAGMATICS IN DIALOGUE) Abstract   PDF
ปฐิมา บุญปก
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 สืบสานวัฒนธรรมการสร้างเรือนหลวง: สายใยแห่งความรักต่อผู้วายชนม์ Abstract   PDF
วิสา อัศเวศน์
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 สื่อกับการเข้าสู่อาชีพพริตตี้สปาของนิสิตนักศึกษา (MASS COMMUNICATION AND THE ENTERING OF SPA’S PRETTY OCCUPATION OF STUDENTS) Abstract   PDF
อังสณา เนียมวณิชกุล, จตุพร บานชื่น, กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สุขภาวะทางจิต ความคิดเชิงบวก คุณค่าของงาน และความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF
ทรงสมร โสตะ
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 หลวงพระบาง: การเปลี่ยนแปลงในฐานะเมืองมรดกโลก (Luang Prabang: Changing in the Context of World Cultural Heritage Town) Abstract   PDF
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตอำนาจรัฐในกฎหมายอาญาลาว (The International Law on State Jurisdiction Principles in Lao Criminal Law) Abstract   PDF
คทารัตน์ เฮงตระกูล
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบจำลอง ADDIE เพื่อการสอนสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างประเทศ (A WEB-BASED INSTRUCTIONAL DESIGN PRINCIPLE BASED ON ADDIE MODEL TO TEACH FUNDAMENTAL THAI CONVERSATION FOR FOREIGNERS) Abstract   PDF
วัชรพล วิบูลยศริน
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ (RATE OF RETURN ON PRIVATE COLLEGE: CASE STUDY OF FACULTY OF NURSING) Abstract   PDF
จักรพันธ์ ชัยทัศน์, วัชรี มนัสสนิท, เฌณิศา สุวรรณจินดา
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างนิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน (THE STUDENT’S IDENTITIES OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY: THE COMPARATIVE STUDY AMONG STUDENTS IN DIFFERENT GROUP OF MAJORS) Abstract   PDF
Jitpinya Choomsai na Ayuthaya
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (THE INFLUENCE OF ADVERTISING ON ONLINE SOCIAL NETWORK TO CONSUMER RESPONSE PROCESS) Abstract   PDF
นุชจรินทร์ ชอบดำรงธรรม, วรางคณา อดิศรประเสริฐ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ การกำกับตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตเรียนดี (INFLUENCE OF SELF-CONCEPT, SELF-REGULATION, AND SOCIAL SUPPORT ON CAREER MATURITY OF ACADAMIC DISTINCTION AWARD STUDENTS) Abstract   PDF
มุทิตา เสตะจิต, งามลมัย ผิวเหลือง
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 เงื่อนไขและความพึงพอใจ : ปัจจัยที่มีปฏิสัมพันธ์กันต่อแรงบัลดาลใจในการอ่านภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (CONDITIONS AND SATISFACTION: FACTORS EFFECTING RELATIONSHIP OF MOTIVATION TO READ FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE) Abstract   PDF
สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 เนื้อหาและความหมายของความฝัน สื่อสารผ่านวรรณกรรมไทยในอดีตและปัจจุบัน (THE CONTENTS AND MEANINGS OF DREAMS IN PAST AND MODERN THAI LITERATURE) Abstract   PDF
จริยา สมประสงค์
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 เรียลลิตี้โชว์ในประเทศไทย: ภาพสะท้อนศิลปะการแสดงผ่านสื่อในกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม (REALITY SHOWS IN THAILAND: REFLECTIONS OF PERFORMING ART VIA MEDIA IN THE TREND OF CONSUMERISM CULTURE) Abstract   PDF
Sammiti Sukbunjhong, Viroon Tunchareong, Supachai Singyabuth, Kitima Surasondhi
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 แนวคิดทุนทางสังคมของโรเบิร์ต ดี พัตนัม และข้อท้าทาย (ROBERT D. PUTNAM’S CONCEPT OF SOCIAL CAPITAL AND ITS CHALLENGES) Abstract   PDF
วัลลภัช สุขสวัสดิ์
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัดนนทบุรีภายใต้การจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (GUIDELINES FOR ECOTOURISM DEVELOPMENT OF NONTHABURI PROVINCE UNDER COMMUNITY’S MANAGEMENT AND PARTICIPTION) Abstract   PDF
สุภาพร สุกสีเหลือง, งอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง, อภิรดี ซ้วนตั้น
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (DEVELOPING QUALITY OF LIFE BASED ON THE PHILOSOPHY OF THE SUFFICIENCY ECONOMY) Abstract   PDF
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน (THE APPROACH FOR DEVELOPING THE QUALITY OF SMALL SIZED-SCHOOLS IN THE COMMUNITY) Abstract   PDF
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, จิราภรณ์ กาแก้ว
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (GUIDELINES FOR TOUR GUIDE DEVELOPMENT FOR TOURISM INDUSTRY) Abstract   PDF
ชวิศร์ อรรถสาสน์, สิทธิโชค เลิศธีรดา, กรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ทั่วไปอิสระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (FREELANCE TOUR GUIDE COMPETENCY DEVELOPMENT GUIDELINES FOR ECOTOURISM) Abstract   PDF
สุภาพร สุกสีเหลือง, ไสว รักษาชาติ, ชวิศร์ อรรถสาสน์
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 แนวทางการฟื้นฟูประเพณีตานตอด (THE GUIDELINES TO “TAN TOD” TRADITION) Abstract   PDF
ปวีณา งามประภาสม
 
301 - 325 of 339 Items << < 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th