Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 12, No 23 (2020): ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 มกราคม-มิถุนายน 2563 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Details   PDF
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Details   PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย
 
Vol 12, No 23 (2020): ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 มกราคม-มิถุนายน 2563 คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขตจังหวัดสงขลา (BRAND EQUITY AFFECTS THE PURCHASE DECISION OF SONGKHLA OTOP PRODUCT) Abstract   PDF
วัลลภา พัฒนา, อันธิกา ทิพย์จำนงค์
 
Vol 12, No 23 (2020): ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 มกราคม-มิถุนายน 2563 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ในระดับชั้นคลินิก (THE QUALITY OF LIFE OF CLINICAL MEDICAL STUDENTS) Abstract   PDF
วิรงรอง สิตไทย, ณิสา แจ้งบุญ
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 คุณภาพชีวิตและสภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบ: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 1 (QUALITIVE ANLYSIS OF QUALITY OF LIFE AND WORKING CONDITIONS OF LABOR IN THE INFORMAL SECTOR) Abstract   PDF
ธนวัฒน์ รื่นวงศ์
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (SELF-DIRECTED LEARNING CHARACTERISTICS OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS AT FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION RAMKHAMHAENG UNIVERSITY) Abstract   PDF
Jarunee Knogmang, Jaruwan Skulkhu, Achara Wattananarong
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเกาหลี (Korea’s Moral and Ethical Qualities: Characteristics and Instilling Processes) Abstract   PDF
จินตนา พุทธเมตะ
 
Vol 10, No 20 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมในกลุ่มนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE THAI THIN IDEAL INTERNALIZATION QUESTIONNAIRE IN FEMALE HIGH-SCHOOL STUDENTS) Abstract   PDF
สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ, มนตรี อินตา, มนทกานต์ เมฆรา, กษศรณ์ นุชประสพ
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 คุณสมบัติของ “หญิงดี” ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา (THE QUALIFICATIONS OF “WELL-BEHAVED WOMEN” IN SUPASIT SORN YING OF THE SOUTHERN RELATED TO BUDDHIST NOTIONS AND BELIEFS) Abstract   PDF
พัชลินจ์ จีนนุ่น
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน (PREFERABLE CHARACTERISTIC OF ACCOUNTANTS BY ENTERPRISES IN NAN PROVINCE) Abstract   PDF
สมบูรณ์ กุมาร, ฐิตินันท์ กุมาร
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 ค่านิยมและพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (VALUE AND CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIORS OF THAI SILK IN BANGKOK METROPOLITAN AREA) Abstract   PDF
สุพาดา สิริกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 ค่ารักษาพยาบาลในระบบโครงการเบิกจ่ายตรง (MEDICAL EXPENSE PROCEDURES OF DIRECT PAYMENT SYSTEM) Abstract   PDF
สุนิษา สุขศาลา
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 จัดการเรียนรู้อย่างไรให้เด็กคิดเป็น (HOW TO PLAN A LESSON TO DEVELOP THE STUDENT’ THINKING SKILLS) Abstract   PDF
เรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 จีนกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน (CHINA AND IRAN’S NUCLEAR PROGRAMME ISSUE) Abstract   PDF
เอกสิทธิ์ พงษ์ไสว
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 ชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยืน: ตัวชี้วัดและบทเรียนความสำเร็จของชุมชน (STRONG COMMUNITIES FOR CREATING COMMUNITIES SUSTAINABLITY IN BANGKOK METROPOLITAN : SUCCESS INDICATORS AND LESSONS IN COMMUNITY) Abstract   PDF
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์, ศิริวรรณ วิบูลย์มา
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ดนตรีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงบ้านแม่สาน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (MUSIC OF THE KAREN HILL TRIBE AT BAN MAESAN, AMPHOR SISATCHANALAI, SUKHOTHAI PROVINCE) Abstract   PDF
วุฒิสิทธิ์ จีระกมล
 
Vol 11, No 22 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ดนตรีวอญย์แฝะ: ดนตรีในพิธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า (WORNFAEH MUSIC : A MON MONK’S FUNERAL MUSIC IN THAILAND AND MYANMAR) Abstract   PDF
พจณิชา ฤกษ์สมุทร, มานพ วิสุทธิแพทย์, รุจี ศรีสมบัติ
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ดนตรีในพิธีกรรมแซปางของชาวไทดำ (TAI DAM MUSIC IN THE SAEPANG CEREMONY) Abstract   PDF
สุรดิษ ภาคสุชล
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ตัวแบบของโซโล: กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การคิดเชิงคณิตศาสตร์ (SOLO MODEL: A FRAMEWORK FOR ANALYZING MATHEMATICAL THINKING) Abstract   PDF
ณัชชา กมล
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ตัวแบบพยากรณ์จำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทย (FORECASTING MODEL FOR THE NUMBER OF UNEMPLOYED PERSON IN THAILAND) Abstract   PDF
วรางคณา กีรติวิบูลย์
 
Vol 11, No 22 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ตัวแบบพยากรณ์ราคาไข่ไก่ (FORECASTING MODEL FOR THE EGG’S PRICES) Abstract   PDF
วรางคณา เรียนสุทธิ์
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการมีสถานภาพรอพินิจของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ (ACADEMIC PROBATION’S PROBABILITY FORECASTING MODEL FOR UNDERGRADUATE STUDENTS AT THAKSIN UNIVERSITY) Abstract   PDF
วรางคณา เรียนสุทธิ์
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการฟัง (STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LISTENING MEDIUM TYPES) Abstract   PDF
พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของการสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์บ้าน ในจังหวัดสงขลา (CUSTOMERS’ ATTITUDE TOWARD CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT OF TELECOMMUNICATION HOUSEHOLD IN SONGKHLA PROVINCE) Abstract   PDF
สิริกันยา โชติช่วง, วรางคณา อดิศรประเสิรฐ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม Baby boomer ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ATTITUDES AND BEHAVIORAL INTENTION TOWORD TOURISM IN THAILAND AMONG BABY BOOMER GROUP IN BANGKOK AND ITS VICINITY) Abstract   PDF
สุจิตรา ไชยจันทร์
 
226 - 250 of 407 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd