Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเเพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ USING SERVICE BEHAVIOR ON TOURISM IN PACKAGE TOUR IN BANGKOK METROPOLITAN AREA) Abstract   PDF
สุภาพร พรมมะเริง, ณักษ์ กุลิสร์, สุพาดา สิริกุตตา
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชลประทาน หลังการโอนย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Abstract   PDF
ชานานันท์ ประดิษฐบาทุกา, วิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของครูปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 (FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TEACHERS IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF RAYONG EDUCATIONAL SERVICE AREA 1) Abstract   PDF
ณฐาภรณ์ ซื่อมาก, นิตยา ภัสสรศิริ, วัลภา สบายยิ่ง
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: ศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด Abstract   PDF
Matee Thoogbab, Suchart Piew-ngam, Prapee Apichartsakon
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนียวแน่นในทีมและประสิทธิผลของทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเขตภาคกลาง (THE FACTORS AFFECTING THE TEAM COHESIVENESS AND THE EMERGENCY MEDICAL SERVICE TEAM EFFECTIVENESS IN THE MIDDLE OF THAILAND’ HISPITALS) Abstract   PDF
เมทินี ทนงกิจ, ศยามล เอกะกุลานันต์
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริษัทซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม (FACTORS AFFECTING ON COMMUNICATION PROBLEMS OF EMPLOYEES AT C.PARTS INDUSTRY CO.,LTD IN OAMYAI DISTRICT, NAKORNPHATOM PROVINCE) Abstract   PDF
ฐานิตา มหากิจศิริ, เวธนี กรีทอง, พาสนา จุลรัตน์
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ: กรณีศึกษา นักเรียน นิสิตนักศึกษา และกลุ่มคนวัยทำงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร Abstract   PDF
พีระ ตั้งธรรมรักษ์
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา (FACTORS RELATED TO STUDENTS’ BULLYING BEHAVIOR IN ISLAMIC PRIVATE SCHOOLS, SONGKHLA PROVINCE) Abstract   PDF
เกษตรชัย และหีม
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้าย (FACTORS RELATED TO SELF CARE AGENCY AND HAPPINESS OF THE END STAGE RENAL DISEASE PATIENTS) Abstract   PDF
กนิษฐา จันทรคณา, ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน (FACTORS OF PERSONNEL AND MANAGEMENT AFFECTING STRATEGIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN UPPER NORTHERN PROVINCIAL SCHOOLS) Abstract   PDF
สมชาย เทพแสง, ทัศนา แสวงศักดิ์
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (CAUSAL FACTORS INFLUENCING GRADE 6 STUDENTS’ SCIENCE ACHIEVEMENT IN WATTANA DISTRIC, BANGKOK) Abstract   PDF
Porntip Siripatharachai
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ปัจจัยและพฤติกรรมการบูชาพระพิฆเนศวรของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (FACTORS AND BEHAVIOR OF SILPAKORN UNIVERSITY PHETCHBURI IT CAMPUS’S STUDENTS TO WORSHIP TO GANESHA) Abstract   PDF
ประสพชัย พสุนนท์, กานติมา วิริยวุฒิไกร
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย: ทฤษฎีฐานรากจากข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Abstract   PDF
ประสพชัย พสุนนท์
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแออัด: กรณีศึกษาชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (HEALTH AND ENVIRONTAL MANAGEMENT PROBLEMS IN SLUM AREA: CASE STUDY OF SOI. SODA COMMUNITY, DUSIT DISTRICT, BANGKOK METROPOLIS) Abstract   PDF
Jira Kaewdam, Punpaphatporn Bunprom, Boonsong Kaigate
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 ปัญหาในการฟังและการใช้กลวิธีที่ช่วยในการฟังของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (LISTENING DIFFICULTIES AND STRATEGY USE BY UNIVERSITY STUDENTS) Abstract   PDF
ฐิติภัสร์ วัฒธาจารุเกียรติ, มณฑา จาฏุพจน์, พนิดา สุขศรีเมือง
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ผลกระทบของการปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจกระเป๋า และเครื่องหนังในประเทศไทย Abstract   PDF
จันทิมา พรหมเกษ
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 ผลกระทบจากการเปิดซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่มีต่อร้านค้าปลีกขนาดเล็กในจังหวัดบุรีรัมย์ (THE EFFECT OF OPENING SUPERCENTER STORE TO SMALL RETAIL STORES IN BURIRAM PROVINCE) Abstract   PDF
วิมลรัตน์ เทียนวรรณ, วรางคณา อดิศรประเสริฐ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 ผลการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF
อนิรุทธ์ สติมั่น, สุรพล บุญลือ, ทิพย์รัตน์ สิทธิวงศ์
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้แผนที่ความคิดตามแบบของโทนี่ บูซาน (Tony Buzan) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) Abstract   PDF
Utaiwan Pinprachasan
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำนวนเต็ม ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
พรพรรณ จันทร์วงค์
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำงานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) Abstract   PDF
ศิริอร นพกิจ
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ผลการใช้โปรแกรมการช่วยเหลือตนเองโดยการฟังเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกของวัยรุ่นที่พิการทางการมองเห็น (THE EFFECTS OF SELF - HELP AUDIO PROGRAM ON POSITIVE THINKING DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS WITH VISUAL DISABILITIES) Abstract   PDF
ศิริชัย กมลบาล, นันทา สู้รักษา, ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความสอดคล้องในการมองโลกของผู้หญิงในบ้านพักฉุกเฉิน (THE EFFECTS OF NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING ON SENSE OF COHERENCE OF WOMEN IN EMERGENCY HOUSE) Abstract   PDF
Thanida Julwanichpong
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย (THE EFFECTS OF EXPERIENCIAL PROJECT APPOACH ON CREATIVE THINKING OF KINDERGARTENERS) Abstract   PDF
ฌานิกา จงบุรี, อารี สาริปา, สุภาพ เต็มรัตน์
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (THE EFFECT OF USING CONTEXT-BASED LEARNING ACTIVITIES ON GRADE-11 STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT IN CHEMISTRY) Abstract   PDF
จินดา พราหมณ์ชู, เอกรัตน์ ศรีตัญญู, ลัดดา มีศุข
 
226 - 250 of 320 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th