Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ดีสมเลิศ, สมร, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ดุรงคเวโรจน์, วรรณพงษ์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตระการวนิช, พุทธิมา, National Institute of Development Administration.
ตรีรัตน์, นวลน้อย, Chulalongkorn University.
ตะเภาพงษ์, กัญจน์ณัฎฐ์, Srinakharinwirot University.
ตัณฑเทศ, อัญชัญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัณฑ์จิตานนท์, พรหทัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ตันสุวรรณนนท์, จินตนา, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ตั้งธรรมรักษ์, พีระ, Srinakharinwirot University.
ตั้งสมวรพงษ์, สุวพร, Srinakharinwirot University.
ตั้งเจริญ, วรรณรัตน์, Srinakharinwirot University.
ตั้งเจริญ, วิรุณ, Srinakharinwirot University.
ตาลสุข, ปกรณ์, Kasetsart University.
ติรกานันท์, สุวิมล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตุ้ยคำภีร์, อรัญญา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
ต่อทีฆะ, มาริสา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University.
ต่อนี, ทรงพล, Srinakharinwirot University.
ต้นทอง, บุษบา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถาวร, นิธินันท์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทนงกิจ, เมทินี, Kasetsart University.
ทรัพย์สิงห์, บวร, Chulalongkorn University.
ทองคำบรรจง, เสกสรรค์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ทองธิราช, ขวัญหทัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ทองเถาว์, ภัทรขวัญ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ทะนันไชย, พรพรรณ, Srinakharinwirot University.

201 - 225 of 551 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th