Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชัยวิชญชาติ, บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
ชัยเรือง, นพรัตน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University.
ชั้นประเสริฐ, วรฉัตร, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชำนาญเลิศกิจ, ชัยยุทธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University.
ชินณรงค์, มณี, Kanchanburi Rajabhat University.
ชื่นชมคุณาธร, นันทวรรณ, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University.
ชุนเสี่ยว, หลี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ชูชม, อรพินทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ชูชื่น, เอื้อญาติ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ชูช่วยสุวรรณ, จำเริญ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijay.
ชูนิล, มานพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ช่วยชูเชิด, นาตยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ช่างเรียน, ไพบูลย์, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ซื่อมาก, ณฐาภรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ซ้วนตั้น, อภิรดี, Muban Chombueng Rajabhat University.

ญาณสมบูรณ์, ศุภิณญา, Srinakharinwirot University.
ญาณสมบูรณ์, ศุภิณญา, Department of Business Administration, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University.

ฐิโนทัย, กิตติพล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ ตะกั่วทุ่ง, อรจรีย์, Chulalongkorn University.
ณ วิเชียร, ศจีมาจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ อยุธยา, ประสาร มาลากุล, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University.
ณ อยุธยา, สุริน ชุมสาย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดวงจันทร์, พัชรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดวงทอง, อรยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ดวงอุปมา, สุกัญญา, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

201 - 225 of 700 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd