Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ณ วิเชียร, ศจีมาจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ อยุธยา, สุริน ชุมสาย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดวงจันทร์, พัชรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดวงอุปมา, สุกัญญา, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ดะลุณเพธย์, อภิชาติ, Kasetsart University.
ดีประเสริฐ, จิรวรรณ, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Institute of Management.
ดีสมเลิศ, สมร, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ดุรงคเวโรจน์, วรรณพงษ์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตระการวนิช, พุทธิมา, National Institute of Development Administration.
ตรีรัตน์, นวลน้อย, Chulalongkorn University.
ตะเภาพงษ์, กัญจน์ณัฎฐ์, Srinakharinwirot University.
ตัณฑเทศ, อัญชัญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัณฑ์จิตานนท์, พรหทัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ตันสุวรรณนนท์, จินตนา, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ตั้งธรรมรักษ์, พีระ, Srinakharinwirot University.
ตั้งศิริธงชัย, วิไลลักษณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
ตั้งสมวรพงษ์, สุวพร, Srinakharinwirot University.
ตั้งเจริญ, วรรณรัตน์, Srinakharinwirot University.
ตั้งเจริญ, วิรุณ, Srinakharinwirot University.
ตาลสุข, ปกรณ์, Kasetsart University.
ติรกานันท์, สุวิมล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตุ้ยคำภีร์, อรัญญา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
ต่อทีฆะ, มาริสา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University.
ต่อนี, ทรงพล, Srinakharinwirot University.
ต้นทอง, บุษบา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

201 - 225 of 584 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th