Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

จันทร์จรัส, สุรชัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทร์ทิตย์, จตุรภัทร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จันทร์ฟอง, ณัชวดี, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University.
จันทร์วงค์, พรพรรณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จันทร์เมือง, บุญพิเชษฐ์, Srinakharinwirot University.
จันทร์เสม, อัญชลี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
จันทร์เอี่ยม, ณัฐวรา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
จันทะเดช, อภิฤดี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University.
จาฏุพจน์, มณฑา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University.
จานทอง, ขวัญปภัสสร, Suan Sunandha Rajabhat University.
จินดาพล, วรวิทย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suansunandha Rajabhat University.
จิ๋วพัฒนกุล, อภิชญา, Srinakharinwirot University.
จีนนุ่น, พัชลินจ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ
จีระกมล, วุฒิสิทธิ์, Rajabhat Mahasarakham University.
จุลรัตน์, พาสนา, Srinakharinwirot University.
จุลรัตน์, พาสนา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุลวนิชย์พงษ์, ธนิดา, Burapha University.
จุลิรัชนีกร, เสาวณี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬารัตน์, จุฬิศพงศ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
จุฬาลักษณานุกูล, วรวุฒิ, Chulalongkorn University.
จูน้อยสุวรรณ, พีระ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพ เชียงใหม่)

ฉิรินัง, เพ็ญศรี, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Southeast Asia University.

ชวนิชย์, โชติรัส, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asia University.
ชอบดำรงธรรม, นุชจรินทร์, Srinakharinwirot University.
ชัยทัศน์, จักรพันธ์, วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College.

176 - 200 of 700 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd