Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

จีระกมล, วุฒิสิทธิ์, Rajabhat Mahasarakham University.
จุลรัตน์, พาสนา, Srinakharinwirot University.
จุลรัตน์, พาสนา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุลวนิชย์พงษ์, ธนิดา, Burapha University.
จุลิรัชนีกร, เสาวณี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬารัตน์, จุฬิศพงศ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
จุฬาลักษณานุกูล, วรวุฒิ, Chulalongkorn University.
จูน้อยสุวรรณ, พีระ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพ เชียงใหม่)

ฉิรินัง, เพ็ญศรี, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Southeast Asia University.

ชวนิชย์, โชติรัส, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asia University.
ชอบดำรงธรรม, นุชจรินทร์, Srinakharinwirot University.
ชัยทัศน์, จักรพันธ์, วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College.
ชั้นประเสริฐ, วรฉัตร, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชำนาญเลิศกิจ, ชัยยุทธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University.
ชินณรงค์, มณี, Kanchanburi Rajabhat University.
ชุนเสี่ยว, หลี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ชูนิล, มานพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ช่วยชูเชิด, นาตยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ช่างเรียน, ไพบูลย์, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ซื่อมาก, ณฐาภรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ซ้วนตั้น, อภิรดี, Muban Chombueng Rajabhat University.

ญาณสมบูรณ์, ศุภิณญา, Srinakharinwirot University.
ญาณสมบูรณ์, ศุภิณญา, Department of Business Administration, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University.

ฐิโนทัย, กิตติพล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ ตะกั่วทุ่ง, อรจรีย์, Chulalongkorn University.

176 - 200 of 584 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th