Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

จุฬารัตน์, จุฬิศพงศ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
จุฬาลักษณานุกูล, วรวุฒิ, Chulalongkorn University.
จูน้อยสุวรรณ, พีระ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพ เชียงใหม่)

ฉิรินัง, เพ็ญศรี, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Southeast Asia University.

ชวนิชย์, โชติรัส, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asia University.
ชอบดำรงธรรม, นุชจรินทร์, Srinakharinwirot University.
ชั้นประเสริฐ, วรฉัตร, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชำนาญเลิศกิจ, ชัยยุทธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University.
ชินณรงค์, มณี, Kanchanburi Rajabhat University.
ชุนเสี่ยว, หลี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ชูนิล, มานพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ช่วยชูเชิด, นาตยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ช่างเรียน, ไพบูลย์, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ซื่อมาก, ณฐาภรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ซ้วนตั้น, อภิรดี, Muban Chombueng Rajabhat University.

ญาณสมบูรณ์, ศุภิณญา, Srinakharinwirot University.
ญาณสมบูรณ์, ศุภิณญา, Department of Business Administration, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University.

ฐิโนทัย, กิตติพล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ ตะกั่วทุ่ง, อรจรีย์, Chulalongkorn University.
ณ วิเชียร, ศจีมาจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ อยุธยา, สุริน ชุมสาย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดวงจันทร์, พัชรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดวงอุปมา, สุกัญญา, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ดะลุณเพธย์, อภิชาติ, Kasetsart University.
ดีประเสริฐ, จิรวรรณ, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Institute of Management.

176 - 200 of 551 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th