Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ขวัญเมือง, รังสิยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ขันธนภา, นภาพร, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Southeast Asia University.
ขำเขียว, วนิดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
ขำแสง, ลลิตา, Srinakharinwirot University.
ขุนทองจันทร์, สุภาวดี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คงทอง, พัทธนันท์, Ministry of Public Health.
คงทอง, พัทธนันท์, กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health.
คงมนต์, ศิริลักษณ์, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University.
คงเผ่า, วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
คนึงสุขเกษม, อรพินธุ์, Srinakharinwirot University.
คยอง, ชอง มี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คูหิรัญ, รวีพร, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, Srinakharinwirot University.
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ค้าสุวรรณ, สาริกา, Bangkok University.

งามประภาสม, ปวีณา, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง Lampang Rajabhat University.
งามประภาสม, ปวีณา, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

จงบุรี, ฌานิกา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จงรักษ์สัตย์, วิภา, มหาวิทยาลัยพายัพ
จงวิศาล, รัตติกรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
จงสุขไกล, กิ่งกาญจน์, Chulalongkorn University.
จตุพรพูนทรัพย์, เครือวัลย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
จันทรคณา, กนิษฐา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จันทรรัตน์, ธีระ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

151 - 175 of 700 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd