Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

คงทอง, พัทธนันท์, กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health.
คนึงสุขเกษม, อรพินธุ์, Srinakharinwirot University.
คยอง, ชอง มี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คูหิรัญ, รวีพร, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, Srinakharinwirot University.
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค้าสุวรรณ, สาริกา, Bangkok University.

งามประภาสม, ปวีณา, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง Lampang Rajabhat University.
งามประภาสม, ปวีณา, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

จงบุรี, ฌานิกา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จงรักษ์สัตย์, วิภา, มหาวิทยาลัยพายัพ
จงวิศาล, รัตติกรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
จงสุขไกล, กิ่งกาญจน์, Chulalongkorn University.
จตุพรพูนทรัพย์, เครือวัลย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
จันทรคณา, กนิษฐา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จันทรรัตน์, ธีระ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จันทร์จรัส, สุรชัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทร์ทิตย์, จตุรภัทร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จันทร์วงค์, พรพรรณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จันทร์เมือง, บุญพิเชษฐ์, Srinakharinwirot University.
จันทร์เสม, อัญชลี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
จาฏุพจน์, มณฑา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University.
จานทอง, ขวัญปภัสสร, Suan Sunandha Rajabhat University.
จิ๋วพัฒนกุล, อภิชญา, Srinakharinwirot University.
จีนนุ่น, พัชลินจ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ

151 - 175 of 584 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th