Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, Srinakharinwirot University.
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค้าสุวรรณ, สาริกา, Bangkok University.

งามประภาสม, ปวีณา, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง Lampang Rajabhat University.
งามประภาสม, ปวีณา, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

จงบุรี, ฌานิกา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จงรักษ์สัตย์, วิภา, มหาวิทยาลัยพายัพ
จงสุขไกล, กิ่งกาญจน์, Chulalongkorn University.
จตุพรพูนทรัพย์, เครือวัลย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
จันทรคณา, กนิษฐา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จันทรรัตน์, ธีระ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จันทร์จรัส, สุรชัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทร์ทิตย์, จตุรภัทร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จันทร์วงค์, พรพรรณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จันทร์เมือง, บุญพิเชษฐ์, Srinakharinwirot University.
จันทร์เสม, อัญชลี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
จาฏุพจน์, มณฑา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University.
จานทอง, ขวัญปภัสสร, Suan Sunandha Rajabhat University.
จิ๋วพัฒนกุล, อภิชญา, Srinakharinwirot University.
จีนนุ่น, พัชลินจ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ
จีระกมล, วุฒิสิทธิ์, Rajabhat Mahasarakham University.
จุลรัตน์, พาสนา, Srinakharinwirot University.
จุลรัตน์, พาสนา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุลวนิชย์พงษ์, ธนิดา, Burapha University.
จุลิรัชนีกร, เสาวณี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

151 - 175 of 551 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th