Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กังสวัสดิ์, วริษา, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กาญจนชาตรี, มลิวัลย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
กาญจนวงศ์, อาบทิพย์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กาญจนวงศ์, ไพศาล, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กาญจนวาสี, ศิริชัย, Chulalongkorn University.
กาแก้ว, จิราภรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
กาแก้ว, จิราภรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)
กิตติวงศ์สุนทร, วรวิทย์, Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani.
กิตติเขมากร, จุฑารัตน์, Srinakharinwirot University.
กีรติวิบูลย์, วรางคณา, Thaksin University, Phatthalung Campus.
กุมาร, ฐิตินันท์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน Rajamangala University of Technology Lanna Nan.
กุมาร, สมบูรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน Rajamangala University of Technology Lanna Nan.
กุลรัตนมณีพร, ชญานิศวร์, Srinakharinwirot University.
กุลศิริ, ศุภณิจ, Srinakharinwirot University.
กุลสมบูรณ์, วิทยา, Chulalongkorn University.
กุลิสร์, ณักษ์, Srinakharinwirot University.
กุลเดชชัยชาญ, เกียรติยศ, Srinakharinwirot University.
ก้านจักร, ยุทธการ, Kasetsart University.

ขรัวทองเขียว, เนื้ออ่อน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
ขำแสง, ลลิตา, Srinakharinwirot University.
ขุนทองจันทร์, สุภาวดี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คงทอง, พัทธนันท์, Ministry of Public Health.
คนึงสุขเกษม, อรพินธุ์, Srinakharinwirot University.
คยอง, ชอง มี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คูหิรัญ, รวีพร, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

126 - 150 of 551 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th