Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กองศิลป์, นพดล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
กองแก้ว, จุฬาภรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กังวานพรศิริ, กาญจนี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กังสวัสดิ์, วริษา, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กาญจนชาตรี, มลิวัลย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
กาญจนวงศ์, อาบทิพย์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กาญจนวงศ์, ไพศาล, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กาญจนวาสี, ศิริชัย, Chulalongkorn University.
กาบมาลา, มาลี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University.
กาแก้ว, จิราภรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
กาแก้ว, จิราภรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)
กิตติวงศ์สุนทร, วรวิทย์, Regional Medical Sciences Center 8 Udon Thani.
กิตติเขมากร, จุฑารัตน์, Srinakharinwirot University.
กีรติวิบูลย์, วรางคณา, Thaksin University, Phatthalung Campus.
กุณฑลบุตร, ชนงกรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
กุมาร, ฐิตินันท์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน Rajamangala University of Technology Lanna Nan.
กุมาร, สมบูรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน Rajamangala University of Technology Lanna Nan.
กุลรัตนมณีพร, ชญานิศวร์, Srinakharinwirot University.
กุลศิริ, ศุภณิจ, Srinakharinwirot University.
กุลสมบูรณ์, วิทยา, Chulalongkorn University.
กุลิสร์, ณักษ์, Srinakharinwirot University.
กุลเดชชัยชาญ, เกียรติยศ, Srinakharinwirot University.
ก้านจักร, ยุทธการ, Kasetsart University.

ขรัวทองเขียว, เนื้ออ่อน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
ขวัญสกุล, ก่อเกียรติ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.

126 - 150 of 700 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd