Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

แสวงศักดิ์, ทัศนา, Srinakharinwirot University.

โกมินทร์, วิชยา, Chulalongkorn University.
โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์, ชมพูนุท, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
โคบาล, รุ่งทิพย์, Rajamangala University of Technology Krungthep.
โคโต, รักชนก, Srinakharinwirot University.
โชคเหมาะ, ประสบโชค, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โชติช่วง, สิริกันยา, Srinakharinwirot University.
โชติดิลก, ญาดาภา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University.
โชติพงศ์, พรรณนที, โรงเรียนบ้านปากลง
โนนเปือย, บุษพร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โพธิศิริ, วิราภรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
โยเหลา, ดุษฎี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โศจิศิริกุล, พนิตพิมพ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โสตะ, ทรงสมร, Kasetsart University.
โห้ลายอง, ฐิติมา, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk University.
โอฬาพิริยกุล, สุภัค, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ใจดี, มนัสนิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ใสแจ่ม, เริ่ม, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asia University.

ไขว้พันธุ์, วสินี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไชยจันทร์, สุจิตรา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไชยจูกุล, ยุทธนา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไชยชมภู, สุรัตน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajabhat Rajanagarindra University.
ไชยวุฒิกรณ์วานิช, อภิชญา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
ไทรทอง, ยศไกร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ไอยราพัฒนา, วุฒินันท์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)

676 - 700 of 700 Items    << < 23 24 25 26 27 28 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd