Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

เอี่ยมศรีปลั่ง, งอกงาม, Muban Chombueng Rajabhat University.
เอี่ยมสกุล, กรีฑา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เฮงตระกูล, คทารัตน์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แก้วปาน, รตาลลิลล์, Srinakharinwirot University.
แก้วมณีรัตน์, ภูวนาถ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
แก้วศรี, ภูริพัฒน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiang Rai Rajabhat University.
แก้วสุทธา, ณัฐวุธ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แก้วอ่ำ, ระพีพัฒน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แจ่มวุฒิปรีชา, สีฟ้า, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
แพร่วานิชย์, จิราภรณ์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แย้มขจร, ชัยณรงค์, Srinakharinwirot University.
และหีม, เกษตรชัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University.
แสนราช, จรัญ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แสวงศักดิ์, ทัศนา, Srinakharinwirot University.

โกมินทร์, วิชยา, Chulalongkorn University.
โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์, ชมพูนุท, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
โคบาล, รุ่งทิพย์, Rajamangala University of Technology Krungthep.
โคโต, รักชนก, Srinakharinwirot University.
โชคเหมาะ, ประสบโชค, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โชติช่วง, สิริกันยา, Srinakharinwirot University.
โชติดิลก, ญาดาภา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University.
โชติพงศ์, พรรณนที, โรงเรียนบ้านปากลง
โนนเปือย, บุษพร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โยเหลา, ดุษฎี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โศจิศิริกุล, พนิตพิมพ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

551 - 575 of 584 Items    << < 18 19 20 21 22 23 24 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th