Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ถาวร, นิธินันท์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทนงกิจ, เมทินี, Kasetsart University.
ทรัพย์สิงห์, บวร, Chulalongkorn University.
ทองคำบรรจง, เสกสรรค์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ทองธิราช, ขวัญหทัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ทองบริสุทธิ์, เกรียงเพ็ชร, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asian University.
ทองเถาว์, ภัทรขวัญ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ทะนันไชย, พรพรรณ, Srinakharinwirot University.
ทัศนสุวรรณ, อมรเทพ, Srinakharinwirot University.
ทิพย์จำนงค์, อันธิกา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla.
ทิพย์สมบูรณ์, พิศมัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุมทอง, บุญเลี้ยง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University.
ทุมทอง, บุญเลี้ยง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ธนานุภาพพันธุ์, อังคณา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธรรมสัจการ, วันชัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ธรรมสุจิตร, โชติวิทย์, Srinakharinwirot University.
ธรรมเจริญ, วิทมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University.

นพกิจ, ศิริอร, Srinakharinwirot University.
นัยพัฒน์, องอาจ, Srinakharinwirot University.
นัยพัฒน์, องอาจ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาคเรือง, ดุษฎี, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นาผล, กรุณา, Chulalongkorn University.
นามพงศ์, วาสนา, Srinakharinwirot University.
นิติวิทยากุล, เสน่ห์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi University.
นิภากรสัมพันธุ์, วรรณพล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

226 - 250 of 584 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th