Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ดอกไม้พุ่ม, สุนิสา, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Southeast Asia University.
ดะลุณเพธย์, อภิชาติ, Kasetsart University.
ดิฐวิรุฬห์, ณัฐกฤตย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ดีประเสริฐ, จิรวรรณ, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Institute of Management.
ดีสมเลิศ, สมร, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ดุรงคเวโรจน์, วรรณพงษ์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตระการวนิช, พุทธิมา, National Institute of Development Administration.
ตรีรัตน์, นวลน้อย, Chulalongkorn University.
ตะเภาพงษ์, กัญจน์ณัฎฐ์, Srinakharinwirot University.
ตัณฑเทศ, อัญชัญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัณฑ์จิตานนท์, พรหทัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ตันสุวรรณนนท์, จินตนา, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ตั้งธรรมรักษ์, พีระ, Srinakharinwirot University.
ตั้งศิริธงชัย, วิไลลักษณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
ตั้งสมวรพงษ์, สุวพร, Srinakharinwirot University.
ตั้งเจริญ, วรรณรัตน์, Srinakharinwirot University.
ตั้งเจริญ, วิรุณ, Srinakharinwirot University.
ตาลสุข, ปกรณ์, Kasetsart University.
ติรกานันท์, สุวิมล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตุ้ยคำภีร์, อรัญญา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
ต่อทีฆะ, มาริสา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University.
ต่อนี, ทรงพล, Srinakharinwirot University.
ต้นทอง, บุษบา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถาวร, นิธินันท์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทนงกิจ, เมทินี, Kasetsart University.

226 - 250 of 700 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd