Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ทัศนสุวรรณ, อมรเทพ, Srinakharinwirot University.
ทิพย์จำนงค์, อันธิกา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla.
ทิพย์สมบูรณ์, พิศมัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุมทอง, บุญเลี้ยง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University.
ทุมทอง, บุญเลี้ยง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ธนานุภาพพันธุ์, อังคณา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธรรมสัจการ, วันชัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ธรรมสุจิตร, โชติวิทย์, Srinakharinwirot University.

นพกิจ, ศิริอร, Srinakharinwirot University.
นัยพัฒน์, องอาจ, Srinakharinwirot University.
นัยพัฒน์, องอาจ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาคเรือง, ดุษฎี, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นาผล, กรุณา, Chulalongkorn University.
นามพงศ์, วาสนา, Srinakharinwirot University.
นิภากรสัมพันธุ์, วรรณพล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

บทความวิจัย, คำแนะนำสำหรับผู้เขียน, Srinakharinwirot University.
บทความวิจัย, รูปแบบการจัดพิมพ์, Srinakharinwirot University.
บทความวิจัย, ใบนำส่ง, Srinakharinwirot University.
บานชื่น, จตุพร, Kasetsart University.
บุญปก, ดวงเด่น, Srinakharinwirot University.
บุญปก, ปฐิมา, Kasetsart University.
บุญยะเสนา, พิมลพรรณ, Chiang Mai University.
บุญลือ, สุรพล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บุญศรี, หทัยรัตน์, Srinakharinwirot University.
บุญส่ง, จิราภรณ์, Srinakharinwirot University.

226 - 250 of 551 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th