Vol 8, No 16 (2016)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การพัฒนาระบบตามรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่มีระบบเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (THE SYSTEM DEVELOPMENT OF A MODEL FOR PROBLEM-BASED LEARNING COOPERATES WITH KWL PLUS TECHNIQUE USING SCAFFOLDINGS) PDF
มนัสนิต ใจดี, จรัญ แสนราช 1-15
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลายกรด-เบสโดยเน้นกระบวนการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGES ON ACID-BASE SOLUTION EMPHASIZING THINKING PROCESS FOR 7TH GRADE STUDENTS) PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล, กนกวรรณ ผิวเหมาะ, บุษพร โนนเปือย, ปรญา เหลืองแดง 16-29
ผลกระทบของการปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจกระเป๋า และเครื่องหนังในประเทศไทย PDF
จันทิมา พรหมเกษ 30-43
ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร : ประเมินมูลค่าและปัจจัยที่กำหนด (WILLINGNESS TO PAY FOR WATER IMPROVEMENT IN BUNG SEE FAI, PHICHIT PROVINCE : CASE IN CONTINGENT VALUATION AND DETERMINING FACTERS) PDF
สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์, วริษา กังสวัสดิ์ 44-53
การบริหารจัดการเพื่อให้บริการด้านการจัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (ADMINISTRATION OF GARBAGE COLLECTION SERVICES OF THE BANGKOK METROPOLITAN ADMISTRATION ACCORDING TO THE SUSTAINABLE ADMINISTRATION CONCEPT) PDF
สีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา 54-65
การสำรวจทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อกำหนดเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย (INVENTORY OF TOURISM RESOURCE TO DEFINE NATURE LEARNING ROUTES ON PHU PHA MAN NATIONAL PARK, KHONKHEN AND LOEI PROVINCE) PDF
อัญชัญ ตัณฑเทศ, วสินี ไขว้พันธุ์, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ 66-77
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา การจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง PDF
ปวีณา งามประภาสม 78-87
การศึกษาชื่อน้ำพริกใน 4 ภาค : ภาพสะท้อนความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย (THE STUDY OF THE CHILLI PASTE NAMES IN 4 REGIONS OF THAILAND: THE REFLECTION OF THAI LIVING AND CULTURE) PDF
นันทนา วงษ์ไทย 88-100
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร (THE DEVELOPMENT OF HOUSEHOLD ACCOUNTING EFFICIENCY OF FARMERS) PDF
สรียา วิจิตรเสถียร 101-112
การพัฒนาเศรษฐกิจและการลดความยากจน : ประสบการณ์จากละตินอเมริกา (ECONOMIC DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION : EXPERIENCES FROM LATIN AMERICA) PDF
วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ 113-124
การพัฒนาชุดปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องสารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน PDF
คณาภรณ์ รัศมีมารีย์ 125-135
การศึกษาศักยภาพการจัดการอุตสาหกรรมธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชุมชน (A STUDY ON THE POTENTIAL OF THE CASHEW NUT INDUSTRIAL BUSINESS MANAGEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNITY, FARMERS CAREER PROMOTION PROCESS) PDF
กันต์ อินทุวงศ์ 136-147
เงื่อนไขและความพึงพอใจ : ปัจจัยที่มีปฏิสัมพันธ์กันต่อแรงบัลดาลใจในการอ่านภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (CONDITIONS AND SATISFACTION: FACTORS EFFECTING RELATIONSHIP OF MOTIVATION TO READ FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE) PDF
สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล 148-162

บทความวิชาการ

กระบวนการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS) PDF
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, ประมา ศาสตระรุจิ 163-168
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร (THE KNOWLEDGE MANAGEMENT OF TOK IN THAI WISDOM FOR FOOD PACKAGING DEVELOPMENT) PDF
สินีนาถ เลิศไพรวัน, ดุษฎี โยเหลา, จันทร์จรัส ศรีศิริ, พาสนา จุลรัตน์ 169-183


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th