Vol 7, No 14 (2015)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดประกอบกับการใช้คำถามระดับสูงเพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ PDF
กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ 1-16
การพัฒนารูปแบบการวัดภาวะผู้นำของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม (A DEVELOPMENT OF THE LEADERSHIP MEASUREMENT MODEL OF AESTHETIC CLINIC MANAGER) PDF
เจตน์ พัฒนเสรี, ชัยณรงค์ สุวรรณสาร, วารุณี ลัภนโชคดี 17-31
การสร้างแบบเรียนภาษาไทยเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาเกาหลี (A TEXTBOOK FOR KOREAN STUDENTS ON THAI POLITICS AND ADNINISTRATION FROM SUKHOTHAI PERIOD TO PARLIAMENTARY DEMOCRAY) PDF
ชอง มี คยอง, จินตนา พุทธเมตะ 32-41
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรับนิสิตระดับปริญญาตรีของสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว (EFFECTIVENESS AND EFFICACY OF UNDERGRADUATE STUDENT ADMISSION OF PHYSICAL THERAPY DIVISION, FACULTY OF HEALTH SCIENCE, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY) PDF
นิตยา วิริยะธารากิจ, นิธินันท์ ถาวร, ชินตา เหลาทอง, อนุศักดิ์ สวัสดี 42-51
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบทตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย กรณีศึกษา บ้านดงโฮมสเตย์ ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี PDF
พัชรี บุญโต, สุพรรณี หงส์สกุล, ทิชากร เกษรบัว 52-63
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามแนวพระราชดำริ (THE ADMINISTRATION EFFICIENCY WITH REGARD TO AUDITING OF THE OFFICE OF THE STATE AUDIT ACCORDING TO THE ROYAL INITIATIVES) PDF
รวีพร คูหิรัญ 64-76
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตการทำงาน ความเครียดกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง PDF
วรางคณา เอกอัจฉริยา, ทิพทินนา สมุทรานนท์ 77-95
รูปแบบปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด ปัจจัยการมุ่งเน้นการบริการ ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยนวัตกรรมการบริการที่ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย PDF
สมร ดีสมเลิศ, สุดาพร สาวม่วง 96-113
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้นำตามแนวคิดคติรวมหมู่ของผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร PDF
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, อุสา สุทธิสาคร 114-123
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติต่องาน และความผูกพันต่อองค์การ กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม PDF
สุดา ประทวน, ทิพทินนา สมุทรานนท์ 124-145
แนวทางและมาตรการส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี (APPROACHES AND MEASURES IN PROMOTING ELDER SAVING IN ACCORDANCE WITH PHILOSOPHY OF THE SUFFICIENCY ECONOMIC: A CASE STUDY OF NONTHABURI PROVINCE) PDF
สุภมาส อังศุโชติ, กาญจนี กังวานพรศิริ 146-158
ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจและการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THE RELATIONSHIP BETWEEN MORALE AND SELF-DEVELOPMENT ON PERFORMANCE OF ACCOUNTANTS IN THAI LISTED COMPANIES) PDF
สุมินทร เบ้าธรรม, ดวงฤดี อู๋ 159-172
การทำนายการล้มเหลวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (THE PREDICTING THE FAILURE OF SMEs IN NORTHEASTERN REGION OF THAILAND) PDF
สุรชัย จันทร์จรัส, จีรนันท์ เขิมขันธ์ 173-181
การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยใช้ตัวชี้วัดสำคัญรายบุคคล PDF
องอาจ นัยพัฒน์, นิภา ศรีไพโรจน์, ดวงใจ สีเขียว, นพวรรณ ศรีเกตุ 182-197
โมเดลกลยุทธ์การตลาดสัมพันธภาพของธุรกิจศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เอกชน ในประเทศไทย (RELATIONSHIP MARKETING STRATEGY MODEL FOR THE PRIVATE MEDICAL LABORATORY CENTER BUSINESS IN THAILAND) PDF
อาภากร พลเทียร, เยาวภา ปฐมศิริกุล 198-217

บทความวิชาการ

ตัวแบบของโซโล: กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การคิดเชิงคณิตศาสตร์ (SOLO MODEL: A FRAMEWORK FOR ANALYZING MATHEMATICAL THINKING) PDF
ณัชชา กมล 218-227
ทัศนะเกี่ยวกับพระสงฆ์และข้าราชการ ในนวนิยายของวิมล ไทรนิ่มนวล (VIEWPOINT TOWARD BUDDHIST MONKS AND GOVERNMENT OFFICIALS IN WIMON SAINIMNUAN’S NOVELS) PDF
ภัทรขวัญ ทองเถาว์ 228-237


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd