Vol 7, No 13 (2015)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การสร้างความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนตัวตนของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด (KNOWLEDGE BUILDING FOR SELF-IDENTITY CHANGES OF MISS-STEPPING CHILDREN AND YOUTH) PDF
กรรฑิมา เชาวตะ, มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ, วันชัย ธรรมสัจการ 1-15
โมเดลเชิงสาเหตุและผลของทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา (A CAUSE AND EFFECT MODEL OF LIFE SKILLS OF VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS) PDF
จตุพร เจ้าทรัพย์ 16-32
บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของสำนักงานบริหารการศึกษาตามการรับรู้ของผู้รับบริการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล PDF
จุฑารัตน์ ประดับเพ็ชร์, จิราภรณ์ แพร่วานิชย์, วนิดา วัฒนากูล 33-46
รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MODELS FOR THE COLLABORATION OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN THE PROVISION OF EDUCATION) PDF
ชนิตา รักษ์พลเมือง, สนานจิตร สุคนธทรัพย์, อุบลวรรณ หงส์วิทยากร 47-62
การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ในตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา PDF
เธียรชัย พันธ์คง, จตุรภัทร จันทร์ทิตย์, แก้วคณิต สุวรรณอ่อน 63-70
ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS) PDF
ประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์, อุทัยวรรณ สุกิมานิล 71-84
ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย: ทฤษฎีฐานรากจากข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ PDF
ประสพชัย พสุนนท์ 85-101
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำนวนเต็ม ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF
พรพรรณ จันทร์วงค์ 102-114
การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (DEVELOPING AN APPROPRIATE MODEL OF THE INTEGRATED MORAL LEARNING AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA) PDF
พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์, พีระ จูน้อยสุวรรณ, ประทีป พืชทองหลาง 115-128
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ PDF
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, บรรจบ ภิรมย์คำ, จิราภรณ์ กาแก้ว, ภูวนาถ แก้วมณีรัตน์, มลิวัลย์ กาญจนชาตรี, รุจิราพร รามศิริ, วุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์, สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 129-140
โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพศหญิง (CAUSAL MODEL OF FACTORS INFLUENCING THE RESPONSE TO SEXUAL HARASSMENT IN THE WORKPLACE OF FEMALE UNIVERSITIES PERSONNEL) PDF
ภาวศุทธิ อุ่นใจ, มานพ ชูนิล, ศจีมาจ ณ วิเชียร 141-152
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF FAMILY SOLIDARITY IN THE OPINIONS OF THAI TEENAGERS IN BANGKOK) PDF
วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล 153-164
การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม PDF
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, โอภาส สุขหวาน 165-186
การยอมรับและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรไทย (CONSUMER ACCEPTANCE AND BEHAVIOR TOWARD THAI HERBAL TEA PRODUCTS)
สุรชัย อุตมอ่าง, นิรมล อุตมอ่าง, รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร 187-199
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการออกกำลังกายกับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) PDF
สุรางค์ สุขรอด 200-210
การจัดกระบวนการลอจิสติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง (THE MODERN LOGISTICS MANAGEMENT PROCESS IN FROZEN SEA FOOD INDUSTRY)
เสาวณี จุลิรัชนีกร 211-225

บทความวิชาการ

การดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน : ผลกระทบต่อคุณค่าด้านความงามของวรรณคดีแบบฉบับและบทบาทของครูผู้สอนวรรณคดี PDF
กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ 226-237
บูรณาการศาสตร์ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กและการละครเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (THE INTEGRATION OF CHILDREN’S LITERATURE AND ENGLISH DRAMA IN IMPROVING STUDENTS’ ENGLISH SKILLS) PDF
อรสิริ วิมลธรรม 238-250


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th