Vol 6, No 12 (2014)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

ศักยภาพในการจัดการป่าต้นน้ำ เทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตรัง (POTENTIAL IN WATERSHED FOREST MANAGEMENT: BANTHAT MOUNTAIN RANGE) PDF
กมลรัตน์ พรหมสิงห์, อุทิศ สังขรัตน์ 1-13
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา (FACTORS RELATED TO STUDENTS’ BULLYING BEHAVIOR IN ISLAMIC PRIVATE SCHOOLS, SONGKHLA PROVINCE) PDF
เกษตรชัย และหีม 14-30
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ PDF
แก้วตา วรรณภักตร์ 31-44
โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: อิทธิพลของแรงจูงใจเอื้อสังคมในการทำงานและบุคลิกภาพ (A CAUSAL MODEL OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: INFLUENCE OF PROSOCIAL MOTIVES AT WORK AND PERSONALITY) PDF
ขเคนทร์ วรรณศิริ, อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 45-58
รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (LIFESTYLES AND PURCHASING BEHAVIOR OF WORKING WOMEN AT CONVENIENCE STORES IN BANGKOK METROPOLITAN AREAS) PDF
จิรวรรณ ดีประเสริฐ 59-69
กิจการเพื่อสังคมในระบบตลาดเป็นฐานเพื่อผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุนที่ยั่งยืน (SOCIAL ENTERPRISE IN MARKET-BASED SYSTEM FOR SUSTAINABLE SOCIAL RETURN ON INVESTMENT) PDF
ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ 70-86
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ PDF
นาตยา ช่วยชูเชิด 87-94
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน (THE APPROACH FOR DEVELOPING THE QUALITY OF SMALL SIZED-SCHOOLS IN THE COMMUNITY) PDF
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, จิราภรณ์ กาแก้ว 95-108
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับการเขียนแผนภาพรังสีของแสง (ELEVENTH-GRADE STUDENTS’ UNDERSTANDING ABOUT DRAWING LIGHT RAY DIAGRAMS) PDF
ลือชา ลดาชาติ, สุนิสา ยะโกะ, หวันบัสรี วาเด็ง 109-121
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน (PREFERABLE CHARACTERISTIC OF ACCOUNTANTS BY ENTERPRISES IN NAN PROVINCE) PDF
สมบูรณ์ กุมาร, ฐิตินันท์ กุมาร 122-137
การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THE STUDY OF INFORMATION DISCLOSURE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING FOR CORPORATE REGISTERED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND) PDF
สุพาดา สิริกุตตา 138-148
การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้นามวลีภาษาไทยของนักศึกษาจีน วิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (A STUDY OF THE ERRORS IN THAI NOUN PHRASE USAGE OF SECOND – YEAR THAI – MAJORED CHINESE STUDENTS AT GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES) PDF
หลี ชุนเสี่ยว, จินตนา พุทธเมตะ 149-160
การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (THE MARKETING DEVELOPMENT OF THE CLOTH WOVEN PRODUCTS IN KRSAESIN, SONGKHLA PROVINCE) PDF
อันธิกา ทิพย์จำนงค์ 161-173
จีนกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน (CHINA AND IRAN’S NUCLEAR PROGRAMME ISSUE) PDF
เอกสิทธิ์ พงษ์ไสว 174-191

บทความวิชาการ

หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบจำลอง ADDIE เพื่อการสอนสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างประเทศ (A WEB-BASED INSTRUCTIONAL DESIGN PRINCIPLE BASED ON ADDIE MODEL TO TEACH FUNDAMENTAL THAI CONVERSATION FOR FOREIGNERS) PDF
วัชรพล วิบูลยศริน 192-205
การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (HOW TO CREATE SOCIAL NETWORK CREATIVIELY) PDF
วัฒณี ภูวทิศ 206-217
การวิเคราะห์การลงทุนในสัญญาซื้อ-ขายทองคำล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขเงินทุนจำกัด (ANALYSIS OF GOLD FUTURES INVESTMENT UNDER LIMITED BUDGETS) PDF
อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย, ธีระพันธ์ ลาภรื่นฤดี, วรรณพล นิภากรสัมพันธุ์ 218-229


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th