Vol 6, No 11 (2014)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน PDF
กมลวรรณ ประภาศรีสุข, เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, ระวีวรรณ พันธ์พานิช 1-13
การใช้งบประมาณแผ่นดินภายใต้ลักษณะงานบริการสาธารณะ: ศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2544-2553 (THE BUDGET UNDER PUBLIC SECTOR SERVICES: A STUDY OF BUDGET YEAR 2001-2010) PDF
กฤษณ์ รักชาติเจริญ 14-23
ความเหลื่อมล้ำของรายได้ของครัวเรือนไทย-มิติทางเพศ (INCOME INEQUALITY AMONG THAI HOUSEHOLDS: GENDER ISSUE) PDF
ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์, รัชพันธุ์ เชยจิตร 24-39
ปัญหาในการฟังและการใช้กลวิธีที่ช่วยในการฟังของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (LISTENING DIFFICULTIES AND STRATEGY USE BY UNIVERSITY STUDENTS) PDF
ฐิติภัสร์ วัฒธาจารุเกียรติ, มณฑา จาฏุพจน์, พนิดา สุขศรีเมือง 40-62
รัฐสยามกับล้านนา พ.ศ. 2417-2476 (THE SIAMESE STATE AND LANNA, 1874-1933) PDF
เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ 63-77
การรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม (PERCEPTION OF BENEFIT, ATTITUDE AND BEHAVIOR TO USING HELMET OF NURSING STUDENT, NAKHON PHANOM UNIVERSITY) PDF
บรรจง พลไชย 78-88
การพัฒนาวิธีการสอนของครูโดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
บุญเลี้ยง ทุมทอง 89-99
แนวทางการฟื้นฟูประเพณีตานตอด (THE GUIDELINES TO “TAN TOD” TRADITION) PDF
ปวีณา งามประภาสม 100-107
ความรู้ความเข้าใจและความต้องการของประชาชนเขตหนองแขมที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (PERCEPTION AND DESIRE OF THE PEOPLE IN NONGKHAEM DISTRICT FOR THE OFFICIAL INFORMATION ACT, B.E. 2540) PDF
เพ็ญศรี ฉิรินัง 108-131
การศึกษาข้ามวัฒนธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน PDF
มาริสา ต่อทีฆะ 132-148
พฤติกรรมด้านสุขภาพและปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านสุขภาพด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกของลูกค้าโรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก PDF
เยาวภา ปฐมศิริกุล, โชติรัส ชวนิชย์, เริ่ม ใสแจ่ม 149-162
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมคณิตศาสตร์และแบบฝึกคณิตศาสตร์ที่มีต่อทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและความสุขที่เกิดขึ้นจากการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสามารถทางสติปัญญาต่างกัน PDF
วรวรรณ วัฒนวงค์ 163-174
การศึกษาผลการใช้วิธีการสอนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในรายวิชาการบริหารโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(A STUDY OF TEACHING METHOD THROUGH KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS IN THE PROJECT MANAGEMENT COURSE FOR STUDENTS MAJORING IN COMPUTER SCIENCE) PDF
ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ 175-185
ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อต้นทุนของการตรวจสอบภายใน (THE IMPORTANCE FACTORS OF THE INTERNAL AUDIT COST) PDF
สุจินต์ เพิ่มพิทักษ์ 186-198
การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบ PDF
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ 199-211
ประสิทธิภาพของเอกสารการสอนภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน (THE EFFICIENCY OF A TEACHER- DESIGNED TEXTBOOK ON ENGLISH FOR AIRLINE GROUND ATTENDANT SERVICE) PDF
อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว, อัญชลี จันทร์เสม 212-222
การพัฒนาแบบประเมินตามสภาพจริงในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสอนแบบโครงงาน (THE DEVELOPMENT OF EVALUATION FORMS FOR THE AUTHENTIC ASSESSMENT OF MATHEMATICS IN PRATHOMSUKSA VI BY PROJECT LEARNING APPROACH) PDF
อุบล หอมชู, สุวพร เซ็มเฮง, ชวลิต รวยอาจิณ 223-236
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี PDF
เอื้อพร อ่อนน้อม, สุรัตน์ ไชยชมภู, สมหมาย สร้อยนาคพงษ์ 237-247

บทความวิชาการ

การสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทย ค่านิยม เพื่อการต่อต้านป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น (PRAISING THAI’S PERSONAL ACCOUNTABILITY AND VALUE OF ANTI-CORRUPTION TO PREVENT CORRUPTION) PDF
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา 248-264
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสำหรับอนาคต (EDUCATIONAL PARADIGM SHIFT FOR FUTURE DEVELOPMENT) PDF
วราพร ศรีสุพรรณ 265-280
แนวคิดทุนทางสังคมของโรเบิร์ต ดี พัตนัม และข้อท้าทาย (ROBERT D. PUTNAM’S CONCEPT OF SOCIAL CAPITAL AND ITS CHALLENGES) PDF
วัลลภัช สุขสวัสดิ์ 281-296
การเปรียบเทียบภาษาและวัฒนธรรมไทยกับเกาหลี (A COMPARATIVE STUDY ON LINGUISTIC CULTURE OF KOREAN AND THAI) PDF
ฌองส์ ฮวัน ซึง 297-309


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th