Vol 5, No 10 (2013)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
Editor board

บทความวิจัย

อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างนิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน (THE STUDENT’S IDENTITIES OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY: THE COMPARATIVE STUDY AMONG STUDENTS IN DIFFERENT GROUP OF MAJORS) PDF
Jitpinya Choomsai na Ayuthaya 1-13
แบบเรียนภาษาไทย สำหรับนักธุรกิจเกาหลี (THAI LANGUAGE TEXTBOOK FOR KOREAN BUSINESSMEN) PDF
Jiin Ong 14-23
การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการสอนอ่านด้วยวิธี KWL–PLUS PDF
Chiranan Phunsawat, Daranee Saksiriphol, Paitoon Pothisaan 24-33
การศึกษาปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน PDF
Chaisak Leelajaruskul, Therd Keowkiri, Duangchai Chongthanakorn, Kanaporn Rasmimariya, Somluk Rungsrimongkol, Chawalit Srikham, Teeyos Onkaewmanee, Nattaphat Prangkatoke, Kasama Kowin 34-48
การศึกษาความสามารถในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับสื่อบทเรียนนิทานภาพ PDF
Thidarat PhanPhoung, Daranee Saksiriphol, Paitoon Pothisaan 49-63
ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย (THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF THAILAND’S CANNED PINEAPPLE EXPORTING) PDF
Pattama Komenjumrus 64-79
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (CAUSAL FACTORS INFLUENCING GRADE 6 STUDENTS’ SCIENCE ACHIEVEMENT IN WATTANA DISTRIC, BANGKOK) PDF
Porntip Siripatharachai 80-91
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนแออัดบุญเหลือ 2 เขตบางซื่อ PDF
Siriwan Wibunma 92-104
การรื้อปรับโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารจัดการศึกษา รูปแบบใหม่โดยใช้ผลการวิจัยสถาบัน: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) PDF
Ong-Art Naiyapatana, Chusri Wongrattana, Achara Watananarong, Puongrat Kesonpat 105-120
ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้แผนที่ความคิดตามแบบของโทนี่ บูซาน (Tony Buzan) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) PDF
Utaiwan Pinprachasan 121-129
การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตครูโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ PDF
Ophat Sukwan 130-144

บทความวิชาการ

บทสะท้อนแนวคิดว่าด้วยจริยธรรมทางการเมืองของแม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) (THE REFLECTION ON THE CONCEPT OF MAX WEBER’S POLITICAL ETHICS) PDF
Thitikorn Sangkaew 145-160
การกำจัดสารพิษออกจากร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ณ ชุมชนศีรษะอโศก (NATURE MODIFICATION IN DETOXIFICATION AT SRISA ASOKE) PDF
Unuea Singkam 161-173


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th