Vol 5, No 9 (2013)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร (AN ANALYTICAL STUDY OF THE BUDDHA DHAMMA FOUND ON MURAL PAINTING IN THE UPOSATHA HALL AT WAT THONG THAMMACHAT WARAVIHARN) PDF
Kunnikar Tangtulanont 1-15
คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (SELF-DIRECTED LEARNING CHARACTERISTICS OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS AT FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION RAMKHAMHAENG UNIVERSITY) PDF
Jarunee Knogmang, Jaruwan Skulkhu, Achara Wattananarong 16-33
ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแออัด: กรณีศึกษาชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (HEALTH AND ENVIRONTAL MANAGEMENT PROBLEMS IN SLUM AREA: CASE STUDY OF SOI. SODA COMMUNITY, DUSIT DISTRICT, BANGKOK METROPOLIS) PDF
Jira Kaewdam, Punpaphatporn Bunprom, Boonsong Kaigate 34-45
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีทั่วไป โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา (THE DEVELOPMENT OF GENERAL CHEMISTRY BRAIN-BASED LEARNING MODEL FOR PHYSICAL EDUCATION STUDENTS) PDF
Chaweewan Seesom, Chinda Tambunchong, Somson Wongyounoi, Prapansiri Susoarat 46-55
กลยุทธ์การให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน (THE LOW COST CARRIER’STRATEGY TO GAIN AN ADVANTAGE COMPETITION IN AVIATION INDUSTRY) PDF
Nutthapong Prakobkandee 56-66
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของนิสิต PDF
Nichapat Javisoot, Achara Wattananarong, Suwaporn Tungsomworapongs 67-80
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง พันธะเคมี โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ที่สอดแทรกทฤษฎีกระบวนการสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF
Tepporn Lomarak, Chinda Tambunchong, Somson Wongyounoi, Precharn Dechsri 81-98
นวัตกรรมการจัดการป่าชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: กลไกการจัดการ การมีส่วนร่วม และความสำเร็จของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนห้วยแม่หิน จังหวัดลำปาง PDF
Pornthep Sritanatorn 99-115
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์: กรณีศึกษาชุมชนตำบล ท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง PDF
Phatthanun Khongtong, Somhying sukhon 116-130
รูปแบบการจัดการอุดมศึกษาวิถีพุทธสำหรับแม่ชี: กรณีศึกษา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา (THE EDUCATIONAL MANAGEMENT SCHEME OF BUDDHIST HIGHER EDUCATION FOR NUNS: A CASE STUDY IN MAHA PACHABODEE THEREE COLLEGE, NAKHON RATCHASIMA) PDF
Vichian Puncreobutr 131-140
การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ ระดับความต้องการพัฒนา การรับรู้และการเข้าถึงสื่อในรูปแบบต่างๆ ของการจัดการเรียนการรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศของครูแกนนำวิทยาศาสตร์ PDF
Sitthisak Chindawong, Nason Phonphok, Kanchulee Phanyain, Numchai Suppareakchaisakul 141-153


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th