Vol 2 (2010)

ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

editor board PDF
editor board

บทความวิชาการ

วิวัฒนาการแรงงานไทย (EVOLUTION OF THAI LABORERS) PDF
ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 1-6

บทความวิจัย

การมุ่งเน้นตลาดและการจัดการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการกับผลการส่งออกกล้วยไม้ไทย (MARKET ORIENTATION, INTEGRATED LOGISTICS MANAGEMENT, AND THAI ORCHID EXPORT PERFORMANCE) PDF
ขวัญปภัสสร จานทอง 7-17
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FOR TEACHERS IN BASIC EDUCATION SCHOOLS) PDF
จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ 18-31
ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (THE EFFECT OF USING CONTEXT-BASED LEARNING ACTIVITIES ON GRADE-11 STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT IN CHEMISTRY) PDF
จินดา พราหมณ์ชู, เอกรัตน์ ศรีตัญญู, ลัดดา มีศุข 32-41
โทรเวชกรรม: นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ (TELEMEDICINE: THE INNOVATION IN HEALTH CARE) PDF
ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร, เกื้อ วงศ์บุญสิน, Geral J. Kost 42-51
แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (GUIDELINES FOR TOUR GUIDE DEVELOPMENT FOR TOURISM INDUSTRY) PDF
ชวิศร์ อรรถสาสน์, สิทธิโชค เลิศธีรดา, กรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร 52-63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป PDF
ดรุณี เชวงกิจไพศาล, พรพรรณ ทะนันไชย, น้ำฝน คูเจริญไพศาล 64-73
ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังอำนาจให้ครูและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับภาวะผู้นำคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร PDF
ทัศนา แสวงศักดิ์, สมชาย เทพแสง 74-84
คุณภาพชีวิตและสภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบ: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 1 (QUALITIVE ANLYSIS OF QUALITY OF LIFE AND WORKING CONDITIONS OF LABOR IN THE INFORMAL SECTOR) PDF
ธนวัฒน์ รื่นวงศ์ 85-95
การจัดการการท่องเที่ยวในพระอารามหลวงชั้นเอก ในเกาะรัตนโกสินทร์ (TOURISM MANAGEMENT OF THE ROYAL TEMPLES ON THE RATTANAKOSIN ISLAND) PDF
บุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง, รักชนก โคโต, สุภาพร สุกสีเหลือง 96-108
การวิเคราะห์การส่งออกมันเส้นของประเทศไทยไปยังประเทศจีน (AN ANALYSIS OF EXPORT OF THAI CASSAVA CHIPS TO CHINA) PDF
ปกรณ์ ตาลสุข, อภิชาติ ดะลุณเพธย์ 109-115
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED LEARNING BY SELF-DIRECTED LEARNING OF STUDENTS IN COLLEGE OF SOCIAL COMMUNICATION INNOVATION, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY) PDF
ประมา ศาสตระรุจิ 116-124
การพัฒนาความสามารถในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (THE DEVELOPMENT OF ABILITY TO CREATE INTEGRATED LEARNING UNITS CONFORMING WITH THE LOCALITY OF THE BASIC EDUCATION TEACHERS) PDF
มารุต พัฒผล 125-132
การพัฒนารูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทย (THE CONTRUCTION OF A MULTIPLE INTELLIGENCES MODEL FOR LEARINING IN THAI SOCIETY) PDF
เยาวพา เดชะคุปต์ 133-145
การศึกษาสภาพการใช้นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร My First English Adventure ในโรงเรียนนำร่อง ประเทศไทย (A STUDY OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE THROUGH MY FIRST ENLISH ADVENTURE PROGRAM IN PILOT SCHOOL PROJECT IN THAILAND) PDF
เยาวพา เดชะคุปต์, บังอร พานทอง, จิราภรณ์ บุญส่ง, รังรอง สมมิตร 146-156
ผลของวิธีการกระตุ้นให้ทบทวนบทเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อรีโอโลยี ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (EFFECT OF ENCOURAGEMENT METHODS FOR LESSON REVIEW ON LEARNING ACHIEVEMENT IN TOPIC OF RHEOLOGY OF PHARMACY STUDENT AT RANGSIT UNIVERSITY) PDF
รัฐพล อาษาสุจริต, กุสาวดี เมลืองนนท์ 157-166
การนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ ผ่านทางเวบไซต์ (THE PRODUCT PRESENTATION FOR SMES TROUGH A THREE-DIMENSIONAL GRAPHIC ON THE WEBSITE) PDF
รุ่งทิพย์ โคบาล, สมพร สุขะ 167-177
ดนตรีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงบ้านแม่สาน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (MUSIC OF THE KAREN HILL TRIBE AT BAN MAESAN, AMPHOR SISATCHANALAI, SUKHOTHAI PROVINCE) PDF
วุฒิสิทธิ์ จีระกมล 178-190
การประเมินผลการใช้หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 PDF
ศุภณิจ กุลศิริ, อรุณี วิริยะจิตรา, เฉลียวศรี พิบูลชล, สมสรร วงษ์อยู่น้อย, อดิศา เตียว 191-200
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน (FACTORS OF PERSONNEL AND MANAGEMENT AFFECTING STRATEGIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN UPPER NORTHERN PROVINCIAL SCHOOLS) PDF
สมชาย เทพแสง, ทัศนา แสวงศักดิ์ 201-210
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัดนนทบุรีภายใต้การจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (GUIDELINES FOR ECOTOURISM DEVELOPMENT OF NONTHABURI PROVINCE UNDER COMMUNITY’S MANAGEMENT AND PARTICIPTION) PDF
สุภาพร สุกสีเหลือง, งอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง, อภิรดี ซ้วนตั้น 211-222
ดนตรีในพิธีกรรมแซปางของชาวไทดำ (TAI DAM MUSIC IN THE SAEPANG CEREMONY) PDF
สุรดิษ ภาคสุชล 223-229


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd