Vol 4, No 8 (2012)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

ไวยากรณ์เยอรมันจากมุมมองของไทย (GERMAN GRAMMAR FROM THE PERSPECTIVE OF THAI) PDF
Korakoch Attaviriyanupap 1-17
การวิเคราะห์ต้นทุนสนับสนุนการดำเนินงานในการผลิตผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2550-2552 (THE ANALYSIS OF RESEARCH T UNIT COST AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY FISCAL YEAR 2006-2009) PDF
Kronusa Srisuwan 18-24
กระแสธารความคิด “ไตรภูมิ” ในวรรณกรรมและภาพยนตร์ไทย (CONCEPTUAL CURRENTS OF “TRI BHUME” (THREE WORLDS) IN THAI LITERATURARY WORKS AND MOVIES) PDF
Karnrawee Chomchoei 25-38
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนวัฒนธรรมเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานี (STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF COMMUNITY ECONOMY BASED ON FOUNDATION ECONOMIC CULTURE IN EASTERN AREA OF PATHUMTHANI PROVINCE) PDF
Torsangravee Teetakaew 39-52
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์และการพยากรณ์ (DETERMINANTS OF EXPORT FOR AMTOMOTIVE INDUSTRY AND FORCASTING) PDF
Thichakorn Kasornbua 53-66
ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความสอดคล้องในการมองโลกของผู้หญิงในบ้านพักฉุกเฉิน (THE EFFECTS OF NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING ON SENSE OF COHERENCE OF WOMEN IN EMERGENCY HOUSE) PDF
Thanida Julwanichpong 67-82
การพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางภาษาและคณิตศาสตร์แบบอิงเกณฑ์สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (THE DEVELOPMENT OF THE CRITERION-BASED LANGUAGE AND MATHEMATICS ASSESSMENT FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES) PDF
Prapimpong Wattanarat 83-90
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านดนตรีไทยระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ESTABLISHING AND DEVELOPING AN ACADEMIC COLLABORATION NETWORK OF THAI CLASSICAL MUSIC IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE NORTHEAST OF THAILAND) PDF
Phiphat Sornyai 91-101
ปัจจัยชี้วัดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (THE ECONOMIC AND SOCIAL STRENGTH OF COMMUNITIES ALONG SAEN SAEB CANAL BY APPLYING PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY) PDF
Vipavee Anupunpisit, Senee Suwandee, Chiratus Ratanamaneichat, Ravadee Annunnum, Pavana Mentara, Asanee Nimnoun 102-118
การใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในการสอนในประเทศไทย: มีผลกระทบอย่างไรกับพฤติกรรมของเด็กจีนยูนนาน (USING MOTHER TONGUE AS A MEDIUM OF INSTRUCTION IN THAILAND: HOW DOES IT AFFECT YUNNANESE CHILDREN’S BEHAVIOR?) PDF
Siripen Ungsitipoonporn, Kanyapak Art-han 119-128
วิถีคนและวิถีคลองนาทับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (HUMAN WAY OF LIFE AND THE WAY OF LIFE OF PEOPLE ALONG NA THAP CANAL, NA THAP SUB-DISTRICT, CHANA DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE) PDF
Sawarin Bendem-Ahlee, Utai Parinyasutinun 129-139
เรียลลิตี้โชว์ในประเทศไทย: ภาพสะท้อนศิลปะการแสดงผ่านสื่อในกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม (REALITY SHOWS IN THAILAND: REFLECTIONS OF PERFORMING ART VIA MEDIA IN THE TREND OF CONSUMERISM CULTURE) PDF
Sammiti Sukbunjhong, Viroon Tunchareong, Supachai Singyabuth, Kitima Surasondhi 140-152
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดการควบคุมตนเอง: การศึกษาแยกภาวะสันนิษฐาน (DEVELOPMENT AND VALIDATION OF SELF-CONTROL SCALE: A CONSTRUCT SEPARATION STUDY) PDF
Sittipong Wattananonsakul 153-167
การรับรู้สารสนเทศของผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี (INFORMATION PERCEPTION BY ORGANIZERS IN THE SUSTAINABLE FOOD BANK PROJECT PHETCHABURI COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY) PDF
Suganya Phongphatsorn 168-176
การเพิ่มการทำประกันชีวิตในประเทศไทย (LIFE INSURANCE INCREASMENT IN THAILAND) PDF
Sunanta Niyomsilp, Sunya Sunyavivat 177-189

บทความวิชาการ

วินัย ปฐมวัย...เรื่องใหญ่ที่ไม่เคยตกยุค (DISCIPLINE IN EARLY CHILDHOOD…THINGS NEVER OUT OF DATE) PDF
Duangta Kookasemkit 190-201
การแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพในสถานพยาบาล: ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ... (RESOLVING PROBLEMS RELATED TO DISCLOSURE OF HEALTH INFORMATION IN HOSPITALS: CASE STUDY IN THE DRAFT OF PRIVATE INFORMATION PROTECTION ACT B.E...) PDF
Ratchadaporn Sangvorn 202-215
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR ELDERS) PDF
Arissara Sukwatjanee 216-223


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290 
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th