Vol 4, No 7 (2012)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
Editor Board

บทความวิจัย

การพัฒนาแบบสอบถามลีลาการสอนออนไลน์ (THE DEVELOPMENT TEACHING STYLES SURVEY ONLINE) PDF
Kanok Potiwes 1-13
การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกอบรมข้าราชการทหารของกองทัพอากาศ: การประยุกต์ใช้การประเมินพหุแนวคิด (DEVELOPMENT OF AN EVALUATION MODEL OF ROYAL THAI AIR FORCE MILITARY OFFICERS’ TRAINING: AN APPLICATION OF MULTIPLE EVALUATION APPROACHES) PDF
Kanchana Karyadee, Siridej Sujiva, Sirichai Kanjanawasee 14-32
การวิเคราะห์คำถามในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (AN ANALYSIS OF QUESTIONS IN JUNIOR HIGH SCHOOL SCIENCE TEXTBOOKS) PDF
Narongsak Sangsri, Sumalee Kanjanachatree, Chatree Faikhamta, Potjanart Suwanruji 33-41
วิเคราะห์ภาษาในแผ่นพับโฆษณาเครื่องสำอาง ปี พ.ศ. 2551 (AN ANALYSIS OF LANGUAGE IN COSMETIC ADVERTISING FLIERS IN 2008) PDF
Benjawon Sarikul, Jintana Putthameta, Ackra Boonthip 42-56
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
Piyada Rerganan 57-70
การเปรียบเทียบผลของละครจิตบำบัดและการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า (A COMPARISON OF THE EFFECTS OF PSYCHODRAMA AND COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY ON DEPRESSIVE PATIENTS) PDF
Pornpimon Pechkul, Nanta Sooraksa, Jitra Dudsadeemaytha 71-80
การศึกษาอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก (A STUDY OF SELF-IDENTITY OF BROKEN HOME ADOLESCENTS) PDF
Pimchanok Klinsutto, Nanthana Wong-In, Monthira Jarupeng 81-88
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: ศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด PDF
Matee Thoogbab, Suchart Piew-ngam, Prapee Apichartsakon 89-102
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบหมวกคิด 6 ใบ PDF
Wipada Phinla, Chutima Vatanakhiri, Kittikoon Rungruang 103-114
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา กับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ PDF
Wipapan Phinla, Chutima Vatanakhiri, Kittikoon Rungruang 115-127
นัยสัญลักษณ์พระสมเด็จ: การถอดรหัสทางพุทธศิลป์และความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของพระพิมพ์สกุลสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) PDF
Siriwan Wibunma, Wiroon Tungchareon, Preecha Changkawnyean, Julatud Payakaranont 128-142
ทัศนะต่อประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (THE STUDENTS’ OPINIONS TOWARD EXPERIENCE AT ASSUMPTION UNIVERSITY) PDF
Supen Booncharoen 143-157
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีต่อการให้บริการและสวัสดิการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (A STUDY ON POLICE CADET SATISFACTION WITH SERVICES AND WELFARE OF ROYAL POLICE CADET ACADEMY) PDF
Suwara Kumpraburee, Suwaporn Tungsomworapongs 158-173
การจัดการความรู้เกษตรประณีตของสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (KNOWLEDGE MANAGEMENT OF “KASET PRANEET” OF THE LOCAL WISDOM MEMBERS NETWORK) PDF
Uthai Unphim, Narintorn Boonbrahm 174-191

บทความวิชาการ

78 ปี การสื่อสารทางการเมือง จากนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบเจ็ด (78 YEARS POLITICAL COMMUNICATION FROM THE FIRST PRIME-MINISTER TO THE TWENTY-SEVENTH PRIME MINISTER) PDF
Benja Mangalabruks 192-200
พฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย การปันผลทางประชากร และโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสังคมสูงวัย (ACTIVE AGEING OF THAI ELDERLY PEOPLE, THE DEMOGRAPHIC DIVIDENDS AND THAILAND’S ECONOMIC PROSPECT IN AN AGEING SOCIETY) PDF
Supachet Chansarn 201-214


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th