Vol 3, No 6 (2011)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความรับเชิญ

การสื่อสารทางการเมืองผ่านการสอนหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่สี่ในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดสมุทรปราการ PDF
เบญจา มังคละพฤกษ์ 1-11

บทความวิจัย

อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (THE INFLUENCE OF ADVERTISING ON ONLINE SOCIAL NETWORK TO CONSUMER RESPONSE PROCESS) PDF
นุชจรินทร์ ชอบดำรงธรรม, วรางคณา อดิศรประเสริฐ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 12-26
ปัจจัยและพฤติกรรมการบูชาพระพิฆเนศวรของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (FACTORS AND BEHAVIOR OF SILPAKORN UNIVERSITY PHETCHBURI IT CAMPUS’S STUDENTS TO WORSHIP TO GANESHA) PDF
ประสพชัย พสุนนท์, กานติมา วิริยวุฒิไกร 27-38
ประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT SCIENCES FACUITY, RAJABHAT UNIVERSITIES) PDF
มณี ชินณรงค์ 39-50
การสวดสรภัญญะของจังหวัดนครพนม: ศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร (SARAPHANYA NAKHONPHANOM: AN ETHNOGRAPHY OF COMMUNICATION APPROACH) PDF
มัลลิกา มาภา, ดวงเด่น บุญปก, วาสนา นามพงศ์ 51-61
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนียวแน่นในทีมและประสิทธิผลของทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเขตภาคกลาง (THE FACTORS AFFECTING THE TEAM COHESIVENESS AND THE EMERGENCY MEDICAL SERVICE TEAM EFFECTIVENESS IN THE MIDDLE OF THAILAND’ HISPITALS) PDF
เมทินี ทนงกิจ, ศยามล เอกะกุลานันต์ 62-73
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความยึดมั่นผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย PDF
ยุทธการ ก้านจักร, ทิพทินนา สมุทรานนท์ 74-88
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS AFFECTING MEN’S PURCHASING BEHAVIOR FOR SKIN CARE PRODUCT IN BANGKOK METROPOLITAN AREA) PDF
ลลิตา ขำแสง, ณักษ์ กุลิสร์, สุพาดา ศิริกุตตา 89-104
พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย (CONSUMERS’ INTERNET INFORMATION SEARCH BEHAVIOR ON ONLINE CLOTHING PURCHASE DECISION IN THAILAND) PDF
วงศกร ปลื้มอารมย์, สุพาดา สิริกุตตา, ณักษ์ กุลิสร์ 105-117
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (DEVELOPMENT OF AN ENGLISH COMMUNICATION CURRICULUM FOR NON-ACADEMIC PERSONNEL OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY) PDF
วารุณี อัศวโภคิน, เสาวนีย์ เลวัลย์, สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, ทิพา เทพอัครพงศ์ 118-128
ผลการใช้โปรแกรมการช่วยเหลือตนเองโดยการฟังเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกของวัยรุ่นที่พิการทางการมองเห็น (THE EFFECTS OF SELF - HELP AUDIO PROGRAM ON POSITIVE THINKING DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS WITH VISUAL DISABILITIES) PDF
ศิริชัย กมลบาล, นันทา สู้รักษา, ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ 129-136
นโยบายส่งเสริมการส่งออกอาหารฮาลาลไทย และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง PDF
สาริกา ค้าสุวรรณ 137-161
การศึกษาทัศนคติด้านความรุนแรงต่อสตรีของสตรีในชุมชนเมือง (A STUDY OF ATTITUDES ON VIOENCE AGAINST WOMEN OF WOMEN IN URBAN COMMUNITY) PDF
หทัยรัตน์ มาประณีต 162-177
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ (FACTORS AFFECTING SAVING BEHAVIOR AND SPENDING BEHAVIOR OF SENIOR CITIZEN) PDF
อภิชญา จิ๋วพัฒนกุล, วรางคณา อดิศรประเสริฐ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 178-194
สื่อกับการเข้าสู่อาชีพพริตตี้สปาของนิสิตนักศึกษา (MASS COMMUNICATION AND THE ENTERING OF SPA’S PRETTY OCCUPATION OF STUDENTS) PDF
อังสณา เนียมวณิชกุล, จตุพร บานชื่น, กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 195-204
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกด้วยวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์ (IMPROVEMENT OF THAI WRITING SKILL IN GRADE 3 STUDENTS BY USING THE RAMAKIAN) PDF
อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร 205-212


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th