Vol 3, No 5 (2011)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

Editor board PDF
Editor board

บทความวิชาการ

จัดการเรียนรู้อย่างไรให้เด็กคิดเป็น (HOW TO PLAN A LESSON TO DEVELOP THE STUDENT’ THINKING SKILLS) PDF
เรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ 1-9

บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมชีวิตของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ: การวิเคราะห์และประเมินพหุระดับ (FACTORS AFFECTING LIFE VALUES OF STUDENT TEACHERS IN RAJABHAT UNIVERSITIES: A MULTILEVEL ANALYSIS AND EVALUATION) PDF
จันทนา เริ่มสินธุ์, ศิริชัย กาญจนวาสี, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 10-22
การศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2552 PDF
จินตนา พุทธเมตะ 23-30
สภาพการสื่อสารในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (THE INTERNAL COMMUNICATIVE CONDITION OF FACULTY OF HUMANITIES, SWU) PDF
ญาณิสา บูรณะชัยทวี 31-40
สี่แผ่นดิน: การศึกษาปฏิวาทะตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ (SI PHAEN DIN: A STUDY OF PRAGMATICS IN DIALOGUE) PDF
ปฐิมา บุญปก 41-50
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็กและเยาวชนที่ติดเกมส์: กรณีศึกษาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน PDF
พิมลพรรณ บุญยะเสนา, สุขุม พันธุ์ณรงค์ 51-62
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน: กรณีศึกษา นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทย (THE PERFORMANCE-BASED BUDGETING SYSTEM: A STUDY OF POVERTY REDUCTION POLICY IMPLEMENTATION IN THAILAND) PDF
พุทธิมา ตระการวนิช, พลพัทร บุราคม, นวลน้อย ตรีรัตน์, โชติชัย เจริญงาม 63-81
การศึกษาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการบูรณาการพหุปัญญาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING KIT ON AN INTEGRATION OF MULTIPLE INTELLIGENCES IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOMS) PDF
รัชนีย์ ศรีคุรุวาฬ, เฉลียวศรี พิบูลชล, สมสรร วงษ์อยู่น้อย 82-90
การศึกษาผลการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร PDF
เรณู รื่นยุทธ 91-101
ผลของดนตรีคลาสสิคต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว (THE EFFECT OF CLASSICAL MUSIC ON TEST PERFORMANCE AND TEST ANXIETY OF INTROVERTS AND EXTRAVERTS) PDF
วิชญ ผาติหัตถกร, ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 102-112
ความฉลาดทางอารมณ์ การตระหนักในคุณค่าตนเอง และการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข PDF
สตรีรัตน์ รุจิระชาคร, ทิพทินนา สมุทรานนท์ 113-127
การพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ (THE DEVELOPMENT ON CONTEMPORARY MUSIC PLAYING MODEL OF COMMUNITY BRASS BAND IN UTTARADIT PROVINCE) PDF
สมบัติ เวชกามา 128-146
โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรเพื่อการส่งออก (RESEARCH AND DELOPMENT OF THE HERBAL-COSMETICS PACKAGE DESIGN TO EXPORT) PDF
สินีนาถ เลิศไพรวัน 147-158
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียน (AN ENHANCEMENT OF A CHANGE IN CONSUMPTION BEHAVIOR OF SCHOOL-CHILDREN) PDF
สุขุม พันธุ์ณรงค์, พิมลพรรณ บุญยะเสนา 159-171
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเเพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ USING SERVICE BEHAVIOR ON TOURISM IN PACKAGE TOUR IN BANGKOK METROPOLITAN AREA) PDF
สุภาพร พรมมะเริง, ณักษ์ กุลิสร์, สุพาดา สิริกุตตา 172-184
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต บริษัท ทีซีแอล ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด PDF
อดิเรก เพ็ชร์รื่น, พุทธกาล รัชธร 185-195


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th