Vol 2, No 4 (2010)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
Editor board

บทความรับเชิญ

วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร PDF
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 1-24

บทความวิจัย

การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการรับรู้ทางศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองบางแวก (มนต์ จรัสสิงห์) สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร PDF
กนต์ธีรา หิรัญยะมาน 25-33
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา (A DEVELOPMENT OF MULTILEVEL INCLUSIVE EDUCATION FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN PRIMARY SCHOOLS) PDF
กิ่งเพชร ส่งเสริม, ผดุง อารยะวิญญู 34-46
ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย (THE EFFECTS OF EXPERIENCIAL PROJECT APPOACH ON CREATIVE THINKING OF KINDERGARTENERS) PDF
ฌานิกา จงบุรี, อารี สาริปา, สุภาพ เต็มรัตน์ 47-60
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริษัทซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม (FACTORS AFFECTING ON COMMUNICATION PROBLEMS OF EMPLOYEES AT C.PARTS INDUSTRY CO.,LTD IN OAMYAI DISTRICT, NAKORNPHATOM PROVINCE) PDF
ฐานิตา มหากิจศิริ, เวธนี กรีทอง, พาสนา จุลรัตน์ 61-74
ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี (BUNDIT-PATANASILPA INSTITUTE STUDENTS’ OPINIONS ON THE PARTICIPATION IN DRAMATIC AND MUSICAL ACTIVITIES) PDF
นพคุณ สุดประเสริฐ, สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ 75-87
ผลกระทบจากการเปิดซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่มีต่อร้านค้าปลีกขนาดเล็กในจังหวัดบุรีรัมย์ (THE EFFECT OF OPENING SUPERCENTER STORE TO SMALL RETAIL STORES IN BURIRAM PROVINCE) PDF
วิมลรัตน์ เทียนวรรณ, วรางคณา อดิศรประเสริฐ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 88-99
ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของการสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์บ้าน ในจังหวัดสงขลา (CUSTOMERS’ ATTITUDE TOWARD CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT OF TELECOMMUNICATION HOUSEHOLD IN SONGKHLA PROVINCE) PDF
สิริกันยา โชติช่วง, วรางคณา อดิศรประเสิรฐ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 100-110
การศึกษาผลลัพธ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาธุรกิจที่ส่งผลงานเข้าประกวดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ PDF
สุภาวดี ขุนทองจันทร์, อภิชัย พันธเสน, อารี วิบูลพงศ์ 111-121
ยุทธศาสตร์ในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย (STRATEGIC MANAGEMENT OF BASIC EDUCATION FOR INTELLECTUALLY IMPAIRED STUDENTS IN THAILAND) PDF
แสงจันทร์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ, ผดุง อารยะวิญญู, ประกฤติ พูลพัฒน์, ธีระ จันทรรัตน์ 122-137
การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด 10 อันดับแรก (A STUDY OF ENGLISH LEARNING STRATEGIES USED BY MATTHAYOMSUKSA 6 STUDENTS OF THE TOP TEN O-NET SCORING SCHOOLS) PDF
Yaowadee Jones, Chaleosri Pibulchol, Somsan Wongyounoi 138-152


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th