Vol 2, No 3 (2010)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
Editor board

บทความรับเชิญ

การวัดประเมินในชั้นเรียน: วิวัฒนาการและแนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ PDF
องอาจ นัยพัฒน์ 1-12
สืบสานวัฒนธรรมการสร้างเรือนหลวง: สายใยแห่งความรักต่อผู้วายชนม์ PDF
วิสา อัศเวศน์ 13-26

บทความวิชาการ

ลูก: วัตถุมงคลแห่งครอบครัวชาวพุทธ (CHILD: MAGIC OBJECT OF BUDDHIST FAMILY) PDF
มนตรี วิวาห์สุข 27-43
ค่ารักษาพยาบาลในระบบโครงการเบิกจ่ายตรง (MEDICAL EXPENSE PROCEDURES OF DIRECT PAYMENT SYSTEM) PDF
สุนิษา สุขศาลา 44-51
สำนึกพลเมือง หัวใจสำคัญของประชาสังคมไทย (CITIZEN CONSCIOUSNESS THE CORE OF THAI CIVIL SOCIETY) PDF
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา 95-109

บทความวิจัย

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล เรื่อง การบริโภคผัก (3D ANIMATED CARTOON ENTITLED VEGETABLE EATING FOR KINDERGARTEN CHILDREN) PDF
กิจติพงษ์ ประชาชิต 52-61
การสำรวจกลวิธีการอ่านที่จำเป็นสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทที่ลงเรียนรายวิชา English Required by Graduate School (355501), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PDF
กุณฑิกา หลั่งประยูร, บุษบา ต้นทอง 62-68
การจัดการความรู้เพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เรือพื้นบ้านไทยภาคกลาง (KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR CONTINUITY OF NATIVE BOAT CULTURE CENTRAL THAILAND) PDF
จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร 69-86
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของครูปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 (FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TEACHERS IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF RAYONG EDUCATIONAL SERVICE AREA 1) PDF
ณฐาภรณ์ ซื่อมาก, นิตยา ภัสสรศิริ, วัลภา สบายยิ่ง 87-94
การพัฒนาตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะของนักกีฬาฟุตบอลที่มีความสามารถพิเศษ (DEVELOPMENT OF CHARACTERISTIC INDICATORS OF TALENTED FOOTBALL PLAYERS) PDF
ประสบโชค โชคเหมาะ 110-126
ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการฟัง (STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LISTENING MEDIUM TYPES) PDF
พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล 127-139
กลยุทธ์การพัฒนาความสามารถหลักในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปไทย (STRATEGIES TO DEVELOP COMPETITIVE CORE COMPETENCIES OF THAILAND’S GARMENT EXPORT INDUSTRIES) PDF
ภาดล อามาตย์ 140-155
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาระท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (A STUDY OF LEARNING MODEL ON OUR LOCALITY FOR LEVEL 3 STUDENTS THROUGH THE INTERNET) PDF
วาสนา ภูสีดิน 156-168
ค่านิยมและพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (VALUE AND CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIORS OF THAI SILK IN BANGKOK METROPOLITAN AREA) PDF
สุพาดา สิริกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 169-179
พัฒนาการในงานเขียนของวินทร์ เลียววาริณ (THE DEVELOPMENT OF WIN LYOVARIN’S LITERARY WORK) PDF
อรนัช สมสิทธิ์, พรธาดา สุวัธนวนิช, บรรพต ศิริชัย 180-188


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th