Vol 1, No 2 (2009)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
Editor board

บทความรับเชิญ

มูลค่าความเสียหายของคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ: การทบทวนบทบาทพันธกิจที่ 4 ของ มศว เพื่ออนุรักษ์คลองแสนแสบ PDF
เรณู สุขารมณ์ 1-13
โครงการสร้างฐานข้อมูลการศึกษาศิลปะหลังสมัยใหม่และงานประติมากรรมของแอลลิกซานเดอะ แคลเดอ เพื่อพัฒนาสู่แนวโน้มการออกแบบเครื่องประดับ PDF
วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ 14-23

บทความวิชาการ

มาตรฐานสำหรับการเตรียมครูวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (STANDARDS FOR SCIENCE TEACHER PREPARATION OF THE UNITED STATES) PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล 24-30

บทความวิจัย

การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (AN EVALUATION OF DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM B.E. 2542 AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY) PDF
กรอุษา ศรีสุวรรณ์, อัจฉรา วัฒนาณรงค์ 31-45
การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (EVALUATION OF EFFICIENCY AND SATISFACTION IN IMPLEMENTING MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR ACCOUNTING AND PROCUREMENT IN RAJABHAT UNIVERSITIES) PDF
ขนิษฐา วิโสจสงคราม 46-60
การใช้กิจกรรมประกอบจังหวะเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (THE USE OF RHYTHMIC ACTIVITIES TO DEVELOP ENGLISH VOCABULARY LEARNING AND RETENTION OF PRATOMSUKSA 4 STUDENTS) PDF
พรรณนที โชติพงศ์ 61-77
ภาวะผู้นำ สมรรถนะ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (LEADERSHIP, COMPETENCY, HUMAN RESOURCE FOCUS AND WORKING BEHAVIOR OF OFFICERS AT THAI CREDIT RETAIL BANK, PCL.) PDF
พิศมัย ทิพย์สมบูรณ์, ทิพทินนา สมุทรานนท์ 78-95
กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมชุมชน: ศึกษากรณี จังหวัดอุตรดิตถ์ (STRATEGY ON DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT FOR COMMUNITY CULTURE: CASE STUDY OF UTTARADIT PROVINCE) PDF
สมบัติ เวชกามา, ไพบูลย์ ช่างเรียน, สมบูรณ์ สุขสำราญ, จินตนา ตันสุวรรณนนท์, วิวรรธน์ มุขดี 96-115
แนวทางการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ทั่วไปอิสระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (FREELANCE TOUR GUIDE COMPETENCY DEVELOPMENT GUIDELINES FOR ECOTOURISM) PDF
สุภาพร สุกสีเหลือง, ไสว รักษาชาติ, ชวิศร์ อรรถสาสน์ 116-127
การเพิ่มปริมาณคำศัพท์วิชาการในการเขียนงานวิจัย (BOOSTING ACADEMIC WORDS IN RESEARCH WRITING) PDF
แสงจันทร์ เหมเชื้อ 128-138
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของพนักงานบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (LEISURE TIME BEHAVIOR OF STAFF IN DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED AT HEAD OFFICE, BANGKOK) PDF
อดิศัย มัตเดช, ทรงพล ต่อนี, ชัยโรจน์ สายพันธ์ 139-149


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th