Vol 12, No 23 (2020)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 มกราคม-มิถุนายน 2563

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรู้และการสอนบนฐานความยึดมั่นผูกพันและการเรียนรู้แบบนำตนเองเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF
งามพันธุ์ สัยศรี, วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า, สร้อยสน สกลรักษ์ 1-13
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยจากแบบจำลอง AIDS (TOURISM ELASTICITIES IN THAILAND BY AIDS MODEL) PDF
บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 14-26
ความสนใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนวิชาภาษาจีน : กรณีศึกษานักศึกษาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี PDF
พิชัย แก้วบุตร 27-38
การถ่ายทอด และเรียบเรียงบทเพลงเชียงรายรำลึกในรูปแบบดนตรีแจ๊ส (PERFORMANCE AND ARRANGEMENT OF MEMORY OF CHIANG RAI SONG IN JAZZ) PDF
พุทธพร ลี้วิเศษ 39-51
การคัดเลือกตัวแบบพยากรณ์ราคามะม่วงเขียวเสวย (SELECTION OF FORECASTING MODELS FOR THE MANGO PRICES) PDF
วรางคณา เรียนสุทธิ์ 52-62
คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขตจังหวัดสงขลา (BRAND EQUITY AFFECTS THE PURCHASE DECISION OF SONGKHLA OTOP PRODUCT) PDF
วัลลภา พัฒนา, อันธิกา ทิพย์จำนงค์ 63-72
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ในระดับชั้นคลินิก (THE QUALITY OF LIFE OF CLINICAL MEDICAL STUDENTS) PDF
วิรงรอง สิตไทย, ณิสา แจ้งบุญ 73-85
ร้านค้าสะดวกซื้อในฐานะตัวแปรกำกับการจัดการภาพลักษณ์องค์กรปลายน้ำ (RETAILER BRAND TYPE AS MODERATOR OF CORPORATE IMAGE AT DOWNSTREAM MANAGEMENT MODEL) PDF
สุนิสา ดอกไม้พุ่ม, นภาพร ขันธนภา, ระพีพรรณ พิริยะกุล 86-97
การพัฒนาชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) PDF
สุภัค โอฬาพิริยกุล 98-111
การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย (DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING FOR THAI ELDERLY) PDF
อรพินทร์ ชูชม, พรรณี บุญประกอบ, มนัส บุญประกอบ, อุษา ศรีจินดารัตน์, สุชาดา สุธรรมรักษ์ 112-124
แนวทางเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสระแก้ว ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนจักสานและผ้าทอ PDF
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์, พิศรวัส ภู่ทอง, มนศักดิ์ มหิงษ์ 125-136

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย 137-142

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
รูปแบบการพิมพ์ บทความวิจัย 143

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย 144


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd