Vol 10, No 20 (2018)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

ความคิดเห็นและการปฏิบัติของคณาจารย์ในการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ระดับหลักสูตรในประเทศไทย PDF
กัญญดา อนุวงศ์, อาจรี ศุภสุธีกุล, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล, กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1-16
อิทธิพลของนวัตกรรมองค์การต่อการเติบโตทางธุรกิจผ่านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (THE EFFECT OF INNOVATION-BASED ORIENTATION ON BUSINESS GROWTH THROUGH HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT) PDF
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, ฮาวาร์ด คอมบส์ ฮาวาร์ด คอมบส์, ทสุโตมุ โคโนะสุ ทสุโตมุ โคโนะสุ 17-28
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง (MODEL OF CREATIVE TOURISM FOR ADDING VALUE IN TOURISM ON LOCAL WISDOM-BASED IN ANG THONG PROVINCE) PDF
ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์, กิ่งกนก เสาวภาวงศ์ 29-42
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระทำเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเอื้อสังคมของนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
ณัชวดี จันทร์ฟอง, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 43-57
ภาษาอังกฤษกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ENGLISH LANGUAGE AND ECONOMIC GROWTH) PDF
ณัฐภัทร เกียรติกังวาฬไกล, วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ 58-69
การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 (THE DEVELOPMENT OF GENERAL EDUCATION CURRICULUM TO PROMOTE 21ST CENTURY CITIZENSHIP SKILLS) PDF
นันทน์ธร บรรจงปรุ 70-84
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ของชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (GUIDELINES FOR COMMUNITY BUSINESS VIA ONLINE INFORMATION SYSTEM IN HIN TANG COMMUNITY, MUANG DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCE) PDF
ประมา ศาสตระรุจิ, ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์ 85-97
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
มนตรี อินตา, สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ 98-116
การสื่อสารจุดจับใจด้านความเพ้อฝันผ่านการออกแบบเรขศิลป์สำหรับวัยทวีน (COMMUNICATING THE FANTASY APPEAL THROUGH GRAPHIC DESIGN FOR TWEENS) PDF
ยศไกร ไทรทอง 117-131
ผลของการสอนกลวิธีการฟังที่มีต่อความสามารถในการฟังของผู้เรียนคนไทยผู้ใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFFECTS OF LISTENING STRATEGY TRAINING ON THE LISTENING PERFORMANCE OF THAI EFL ADULT LEARNERS) PDF
วศิณาน์ สุวรรณสิทธิ์ 132-146
ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลกับความหมายของว่านในระบบสุขภาพไทย (CULTURAL FACTORS ON MEDICINAL MEANING OF WAAN IN HEALTHCARE SYSTEM) PDF
วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล, อำนาจ เย็นสบาย, ศิริยุภา พูลสุวรรณ, ลือชัย ศรีเงินยวง 147-159
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง PDF
ศิลา สงอาจินต์, นพรัตน์ ชัยเรือง, จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ 160-175
คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมในกลุ่มนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE THAI THIN IDEAL INTERNALIZATION QUESTIONNAIRE IN FEMALE HIGH-SCHOOL STUDENTS) PDF
สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ, มนตรี อินตา, มนทกานต์ เมฆรา, กษศรณ์ นุชประสพ 176-190
การพัฒนาออนโทโลยีนิทานพื้นบ้านอีสานเพื่อการสืบค้นและเข้าถึง (THE DEVELOPMENT OF ISAN FOLKTALE ONTOLOGY FOR INFORMATION ACCESS AND RETRIEVAL) PDF
อภิฤดี จันทะเดช, มาลี กาบมาลา 191-206

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย 207-211

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
รูปแบบการจัดพิมพ์ บทความวิจัย 212

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย 213


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th