Vol 13, No 25 (2021)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 มกราคม-มิถุนายน 2564

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร วิโรฒ ปทุมวัน A SYNTHESIS RESEARCH OF TEACHER’S LEARNING MANAGEMENT, PATUMWAN DEMONSTRATION SCHOOL, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PDF
คณาภรณ์ รัศมีมารีย์ 1-14
สภาวะทางอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ MOOD STATE IN FIGHTING ATHELETES OF THE THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY PDF
ฉัตรตระกูล ปานอุทัย 15-24
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ใช้บริการการแพทย์ทางเลือกโดยการฝังเข็ม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ QUALITY OF LIFE IN THE ELDERLY USING ALTERNATIVE MEDICINE BY ACUPUNCTURE OF PANYANANTHAPHIKKHU CHONPRATHAN MEDICAL CENTER, SRINA PDF
ชานานันท์ ประดิษฐบาทุกา 25-36
การศึกษาต้นทุนการปลูกสับปะรดโดยการประยุกต์แนวคิดต้นทุนฐานกิจกรรมใน ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี THE STUDY ON COSTS OF PINEAPPLE PLANTATION BYAPPLYING THE ACTIVITY-BASED COSTING IN KHAO KHANTONG SUBDISTRICT, SRIRACHA DISTRICT, CHONBURI PROVIN PDF
ดวงกมล นีรพัฒนกุล 37-48
ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพและการเลี้ยงดูของครอบครัวกับการติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (THE CORRELATION BETWEEN FAMILY RELATIONSHIP, PARENTING STYLE, AND SMARTPHONE ADDICTION AMONG 7th TO 12th GRADERS) PDF
ธัญญมาศ สังข์นาค, สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ 49-60
ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนใน จังหวัดกาญจนบุรี MEANINGS REFLECTING BELIEFS IN AUSPICIOUSNESS ON CHINESE-NAMED SHOPS IN KANCHANABURI PROVINCE PDF
เบญจอาภา พิเศษสกุลวงศ์ 61-72
พระพุทธรูปสำริดศิลปะล้านนาสกุลช่างแพร่ LANNA BRONZE BUDDHA IMAGE IN PHRAE SCHOOL PDF
ปริญญา นาควัชระ 73-83
กระบวนการทางศาสนาคริสต์ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี: กรณีศึกษา มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ จังหวัดหนองบัวลำภู CHRISTIAN PROCESS IN CARING OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS: A CASE STUDY OF PERPETUAL HELP FOUNDATION, NONG BUA LAM PHU PROVINCE PDF
วรวุฒิ เว้นบาป 84-94
บทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย (THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE ELDERLY IN THAILAND) PDF
วสันต์ สกุลกิจกาญจน์, ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด 95-105
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเข้ารับบริการด้านการแพทย์แผนไทย SERVICES MARKETING MIX FACTORS ON USING THAI TRADITIONAL MEDICINE SERVICE PDF
วัชรี มนัสสนิท 106-119
การใช้ธรรมชาติจำลองเพื่อช่วยฟื้นฟูจิตใจจากความเหนื่อยล้าสำหรับพื้นที่การอ่าน ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ APPLYING SIMULATED NATURE AS RESTORATIVE ENVIRONMENT FOR READING AREAS IN CHIANG MAI UNIVERSITY LIBRARY PDF
ศิรชัช ชมเสียง 120-132

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย 133-138

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
รูปแบบการพิมพ์ บทความวิจัย 139

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย 140


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd