Vol 13, No 26 (2021)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 26 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล (Gen M: Millennials) PDF
กิติชัย ศรีสุขนาม 1-19
ดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม (MUSIC OF K’HO LACH PEOPLE IN DALAT, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) PDF
ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์, รุจี ศรีสมบัติ, สุรศักดิ์ จำนงค์สาร 20-29
อิทธิพลของการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานผ่านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ (THE INFLUENCE OF EMPOWERMENT ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOR THROUGH CREATIVITY OF EMPLOYEES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY) PDF
ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 30-45
การจัดการเรียนการสอนดนตรีของเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT OF PRE-COLLEGE, COLLEGE OF MUSIC, MAHIDOL UNIVERSITY) PDF
ธัญญ์รภัสร์ ดิตถ์ดำรงสกุล, ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล, อำไพ บูรณประพฤกษ์ 46-56
การสำรวจคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียนเฉพาะด้าน: เพื่อปรับใช้สำหรับสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT NEWS VOCABULARY INVESTIGATION FOR ESP CLASSROOMS: IMPLICATIONS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE) PDF
ผ่องอำไพ คงเจริญ 57-76
ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่องสั้นหนังสือวันเด็กแห่งชาติ (SOCIAL AND CULTURAL REFLECTIONS PRESENT IN SHORT STORIE IN NATIONAL CHILDREN’S DAY BOOKS) PDF
ภาวิณี พนมวัน ณ อยุธยา 77-89
กระบวนการพัฒนาศักยภาพคณะนักร้องประสานเสียงไทยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ: การศึกษาโดยวิธีการสร้างทฤษฎีฐานราก (PROCESSES OF DEVELOPING THAI CHOIRS TO INTERNATIONAL STANDARDS: A GROUNDED THEORY) PDF
มนสิการ เหล่าวานิช 90-104
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ (THE FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENSE IN THAILAND A CASE STUDY OF GENDER ISSUE) PDF
รัชพันธุ์ เชยจิตร, รติพร ถึงฝั่ง 105-119
ผลการส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดพังงา (EFFECTES OF RESILIENCE ENHANCEMENT OF MATHAYOM 3 STUDENTS IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS IN PHANG NGA PROVINCE) PDF
รัตติยาพร ทองญวน, ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, ดุจเดือน พันธุมนาวิน, วิธัญญา วัณโณ 120-132
การพัฒนาเกมบนโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก (DEVELOPMENT OF GAME ON MOBILE APPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS IN AUTISTIC CHILDREN) PDF
ศิริพล แสนบุญส่ง, กิ่งสร เกาะประเสริฐ 133-146
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการอ่านโน้ตแรกเห็นของนักเรียนไวโอลินขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล PDF
สลิลทิพย์ ลิขิตวิทยา, ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล, อำไพ บูรณประพฤกษ์ 147-158
การศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะจากเรื่องเล่าเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 พื้นที่วัดเขาทุเรียน (STUDY AND ART CREATION BASED ON THE STORIES OF WORLD WAR 2, WAT KHAO DURIAN AREA) PDF
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง 159-174
การหาแนวทางการลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังด้วยการหาปริมาณการสั่งที่เหมาะสม กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง (GUIDELINES FOR REDUCING INVENTORY MANAGEMENT COST WITH ECONOMIC ORDER QUATITY. CASE STUDY: BOXPACKAGING PRODUCT) PDF
สมชาย เปรียงพรม 175-188
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนสู่การพึ่งตัวเองอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี PDF
อุ่นเรือน เล็กน้อย, อรรณพ เยื้องไธสง 189-200

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย 201-206

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
รูปแบบการพิมพ์ บทความวิจัย 207

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย 208


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11014
อีเมล: swujournal@gmail.com , http://research.swu.ac.th/journal/rd