Vol 10, No 20 (2018)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

ความคิดเห็นและการปฏิบัติของคณาจารย์ในการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ระดับหลักสูตรในประเทศไทย PDF
กัญญดา อนุวงศ์, อาจรี ศุภสุธีกุล, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล, กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
อิทธิพลของนวัติกรรมองค์การต่อการเติบโตทางธุรกิจผ่านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (THE EFFECT OF INNOVATION-BASED ORIENTATION ON BUSINESS GROWTH THROUGH HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT) PDF
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, ฮาวาร์ด คอมบส์ ฮาวาร์ด คอมบส์, ทสุโตมุ โคโนะสุ ทสุโตมุ โคโนะสุ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง (MODEL OF CREATIVE TOURISM FOR ADDING VALUE IN TOURISM ON LOCAL WISDOM-BASED IN ANG THONG PROVINCE) PDF
ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์, กิ่งกนก เสาวภาวงศ์
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระทำเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเอื้อสังคมของนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
ณัชวดี จันทร์ฟอง, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ภาษาอังกฤษกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ENGLISH LANGUAGE AND ECONOMIC GROWTH) PDF
ณัฐภัทร เกียรติกังวาฬไกล, วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์
การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 (THE DEVELOPMENT OF GENERAL EDUCATION CURRICULUM TO PROMOTE 21ST CENTURY CITIZENSHIP SKILLS) PDF
นันทน์ธร บรรจงปรุ
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ของชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (GUIDELINES FOR COMMUNITY BUSINESS VIA ONLINE INFORMATION SYSTEM IN HIN TANG COMMUNITY, MUANG DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCE) PDF
ประมา ศาสตระรุจิ, ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
มนตรี อินตา, สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ
การสื่อสารจุดจับใจด้านความเพ้อฝันผ่านการออกแบบเรขศิลป์สำหรับวัยทวีน (COMMUNICATING THE FANTASY APPEAL THROUGH GRAPHIC DESIGN FOR TWEENS) PDF
ยศไกร ไทรทอง
ผลของการสอนกลวิธีการฟังที่มีต่อความสามารถในการฟังของผู้เรียนคนไทยผู้ใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFFECTS OF LISTENING STRATEGY TRAINING ON THE LISTENING PERFORMANCE OF THAI EFL ADULT LEARNERS) PDF
วศิณาน์ สุวรรณสิทธิ์
ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลกับความหมายของว่านในระบบสุขภาพไทย (CULTURAL FACTORS ON MEDICINAL MEANING OF WAAN IN HEALTHCARE SYSTEM) PDF
วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล, อำนาจ เย็นสบาย, ศิริยุภา พูลสุวรรณ, ลือชัย ศรีเงินยวง
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง PDF
ศิลา สงอาจินต์, นพรัตน์ ชัยเรือง, จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ
คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมในกลุ่มนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE THAI THIN IDEAL INTERNALIZATION QUESTIONNAIRE IN FEMALE HIGH-SCHOOL STUDENTS) PDF
สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ, มนตรี อินตา, มนทกานต์ เมฆรา, กษศรณ์ นุชประสพ
การพัฒนาออนโทโลยีนิทานพื้นบ้านอีสานเพื่อการสืบค้นและเข้าถึง (THE DEVELOPMENT OF ISAN FOLKTALE ONTOLOGY FOR INFORMATION ACCESS AND RETRIEVAL)
อภิฤดี จันทะเดช, มาลี กาบมาลา

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
รูปแบบการจัดพิมพ์ บทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th