กลยุทธ์การพัฒนาความสามารถหลักในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปไทย (STRATEGIES TO DEVELOP COMPETITIVE CORE COMPETENCIES OF THAILAND’S GARMENT EXPORT INDUSTRIES)

ภาดล อามาตย์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความสามารถหลักในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย วิเคราะห์หากลยุทธ์การพัฒนาความสามารถหลักในแข่งขัน และกลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปไทย ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเริ่มต้นจากการวิจัยเอกสาร และใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 234 ราย และทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 15 ราย แล้วนำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบและให้ความเห็น ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของความสามารถหลักในการแข่งขันที่สำคัญของอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 14 องค์ประกอบ และมีกลยุทธ์การพัฒนาความสามารถหลักในการแข่งขันใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบการบริหารงาน ด้านกระบวนการผลิต ด้านการบริหารการเงิน ด้านการจัดการคุณภาพ และด้านการส่งออก สำหรับกลยุทธ์การแข่งขันระดับสากลที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมคือ การดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินกลยุทธ์ของธุรกิจ ที่มุ่งการแข่งขันในระดับโลกมากขึ้น เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า โดยมีผู้นำในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เป็นตัวขับเคลื่อน กลยุทธ์ปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตอบสนองที่ดีต่อลูกค้า มุ่งไปสู่กลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรม และกลยุทธ์การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิผล

คำสำคัญ: การพัฒนาความสามารถหลัก การพัฒนาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป

The purpose of this research was to find the core competencies factors in the competition of Thai garment export industries. The studying and the analysis was on the developing strategies of core competencies and suitable strategies in competition of Thailand's garment export industries in order to add more potential in the world competition. The findings revealed that there are fourteen factors in five parts of the core competencies in the competition of this industry: Management System, Productive Process, Financial Management, Quality Management, and Exporting. For the most suitable the international strategy competition of Thai garment industries, it should be run in the term of business strategy transformation which was used to the advantage of low investment to the development of the world competition. Furthermore, increasing the value added to the clients motivated by the strategic change leader.

Keywords: Core Competency Development, Industrial Development, Garment Export Industries

Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd