กระบวนการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS)

พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, ประมา ศาสตระรุจิ

Abstract


กระบวนการจัดการความรู้ในแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคชุมชน ซึ่งแต่ละแห่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร จากประสบการณ์วิจัยและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ให้กับหลายองค์การ พบว่ากระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสมและเข้าใจได้ง่ายกับบุคลากรขององค์กรคือ กระบวนการจัดการความรู้ CRSM Model ที่ได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการและองค์กรทางการศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การถอดความรู้ (Knowledge Capture) 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 3. การนำความรู้ไปใช้ (Knowledge Reuse) และ 4. การบำรุงรักษาความรู้ (Knowledge Maintainace)

คำสำคัญ: กระบวนการ การจัดการความรู้

The procedure of knowledge management in each organization is different from both private and public sections as well as the community sectors, which have selectively chosen the proper contexts of those settings. By researching and consulting experience in knowledge management, it was found that the simple way to assign the organizational personnel in public or governmental sectors is “CRSM Model”, which is developed to serve the targets of bureaucratic and educational systems consisting of 4 steps by the followings: 1. Capture Knowledge 2. Knowledge Sharing 3. Knowledge Reuse and 4. Knowledge Maintenance.

Keywords: Process Knowledge Management


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd