ตัวแบบของโซโล: กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การคิดเชิงคณิตศาสตร์ (SOLO MODEL: A FRAMEWORK FOR ANALYZING MATHEMATICAL THINKING)

ณัชชา กมล

Abstract


กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่เป็นที่นิยมอีกแนวคิดหนึ่งคือ ตัวแบบของโซโล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวใช้แนวคิดในการพิจารณาระดับการคิดของนักเรียนจากโครงสร้างของผลการเรียนรู้ที่นักเรียนตอบสนอง หรือโครงสร้างของลักษณะผลการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกต ซึ่งมีขั้นตอนในการพิจารณาคือ การพิจารณาถึงรูปแบบการตอบสนองของนักเรียนในแต่ละช่วงวัยก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงดำเนินการวิเคราะห์ต่อว่า นักเรียนคนดังกล่าวมีระดับการคิดอยู่ในระดับใด นอกจากนี้ตัวแบบของโซโลยังสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ระดับการคิดเชิงเรขาคณิตแทนการวิเคราะห์ตามรูปแบบของแวนฮีลี่ได้อีกด้วย

คำสำคัญ: ตัวแบบของโซโล การคิดเชิงคณิตศาสตร์ ระดับการคิด

A increasingly popular framework used to analyze mathematical thinking is the SOLO model which classifies students’ thinking levels basing on the structure of outcomes of the student response or the structure of the observed learning outcomes. The procedural steps start from the modes of functioning generated by the students at each developmental stage. Afterward, the student’s thinking is classified to a certain thinking level. The SOLO model could also be used to analyze the geometric thinking alternating the Van Hiele Model.

Keywords: SOLO Model, Mathematical thinking, Thinking level


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ISSN (Print): 0857-5290
ISSN (Online): 2730-2261

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/rd